Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

PROJEKT „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”

Zakres Projektu

Przedsięwzięcie jest podzielone na kilka odrębnych zadań:

Kontrakt nr 1 „Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków”

przy ul Toruńskiej 36/42 obejmujący:

 • wymianę urządzeń do oddzielania skratek poprzez zastosowanie krat pionowych o wydajności 1200 m3/h wyposażonych w instalację do przepłukiwania skratek,
 • wymianę taśmowych przenośników skratek na bezwałowe przenośniki wraz z praskami skratek,
 • wykonanie instalacji do wzruszania i mieszania osadów w komorach czerpalnych pomp z zastosowaniem mieszadeł szybkoobrotowych,
 • wymianę pomp głównych na pompy o wałach poziomych z silnikiem elektrycznym sterowanych falownikiem,
 • dostosowanie komór czerpalnych do zmniejszonej ilości pomp,
 • modernizację komór i kanałów,
 • wymianę pomp odwodnieniowych w hali pomp,
 • montaż zastawek typu ZK z napędami elektrycznymi w kanale zasilającym komory krat i kanale odpływowym z komory krat, wymianę zastawek na przewodzie łączącym komory czerpalne oraz wejściową w komorze K3 na zastawki naścienne typu ZN z napędem elektrycznym,
 • wymianę przewodów technologicznych wraz z armaturą w części suchej przepompowni,
 • wymianę zewnętrznych przewodów tłocznych,
 • wykonanie opomiarowania przepływu ścieków dla każdej pompy z zastosowaniem przepływomierzy elektromagnetycznych,
 • wykonanie nowej instalacji wewnętrznej wod.–kan.,
 • wykonanie nowych instalacji elektrycznych, wentylacji, ogrzewania i alarmowej,
 • wykonanie systemu opomiarowania i automatyki dla wszystkich urządzeń technologicznych wraz z pełną wizualizacją i możliwością przekazania stanów do dyspozytorni,
 • budowę kontenerowej stacji neutralizacji odorów ze złożem biologicznym (biofiltra),
 • budowę nowej stacji transformatorowej.

Kontrakt nr 2 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap I”

(kontynuacja projektu ISPA) o łącznej długości 6,26 km w dzielnicach:

 • „Południe” w ulicach: Dziewińska, Planty, Łubna, Płowiecka;
 • „Michelin” w ulicach: Botaniczna, Wiązowa, Dobra, Szkolna, Parkowa, Strzelecka, Modra, Irysowa, Smocza, Baśniowa, Jaskółcza, Ziołowa, Michelińska, Trawiasta.

Ponadto wybudowano dwie nowe tłocznie ścieków.

Kontrakt nr 3 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap II”

o łącznej długości 9,04 km w dzielnicach:

 • „Michelin” w ulicach: Parkowa, Miodowa, Paprocia, Osiedlowa, Świetlana, Kościelna, Jaworowa, Iglasta, Sosnowa, Sokola, Bluszczowa, Michelińska;
 • „Zawiśle” w ulicach: Sasankowa, Poziomkowa, Grodzka, Konwaliowa, Kalinowa, Świerkowa, Grabowa, Kasztanowa, Jarzębinowa, Klonowa, Akacjowa, Liliowa.

Ponadto wybudowano trzy nowe tłocznie ścieków a dwie przepompownie zmodernizowano.

Kontrakt nr 4 „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” z systemem monitoringu sieci wodociągowej”

przy ul. Kruszyńskiej/Al. Królowej Jadwigi w zakresie:

 • budowa dwudzielnego zbiornika retencyjnego wody pitnej z komorą zasuw o łącznej pojemności użytkowej 3600 m3 wraz z siecią zewnętrznych przewodów technologicznych,
 • modernizacja filtrowni C obejmująca m.in. wymianę filtrów wraz z orurowaniem i armaturą, wykonanie nowych instalacji dozowania reagentów (KMnO4 i NaClO) oraz remont kapitalny obiektu w zakresie budowlanym i instalacyjnym,
 • modernizacja budynku pompowni obejmująca m.in. budowę nowych pompowni II stopnia i III stopnia z rurociągami i armaturą, systemem ciągłego monitoringu jakości wody oraz remont kapitalny obiektu w zakresie budowlanym i instalacyjnym,
 • modernizacja komór zasuw i komór pomiarowych na sieci rurociągów technologicznych stacji uzdatniania wody w zakresie wyposażenia technologicznego oraz wykonanie remontu budowlanego komór,
 • wykonanie nowego systemu automatyki, pomiarów, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych,
 • wykonanie nowego systemu monitoringu terenu stacji uzdatniania wody oraz studni ujęcia z zastosowaniem kamer z przekazem obrazu w czasie rzeczywistym oraz jego rejestracją,
 • modernizacja systemu zasilania energetycznego stacji uzdatniania wody oraz studni ujęcia obejmująca budowę nowej stacji trafo wraz z rozdzielniami średniego i niskiego napięcia oraz siecią kabli średniego i niskiego napięcia,
 • modernizacja budynku rezerwowego agregatu prądotwórczego z montażem nowego agregatu oraz remont kapitalny obiektu w zakresie budowlanym i instalacyjnym;
 • wykonanie systemu monitoringu i regulacji pracy systemu wodociągowego, w tym:
  • dostawa urządzeń do lokalizacji wycieków,
  • dostawa i montaż urządzeń do monitoringu i regulacji oraz uruchomienie transmisji,
  • wybudowanie punktów pomiarowych monitoringu sieci wodociągowej,
  • wymiana zasuw na sieci wodociągowej.

Kontrakt nr 5 „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieciową z wykorzystaniem technologii GIS”

obejmujący:

 • dostawę serwera bazy danych wraz z kompletnym wyposażeniem dla dwóch stanowisk edycyjnych,
 • dostawę oprogramowania umożliwiającego wizualizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w systemie GIS,
 • dostawę oprogramowania wspomagającego zarządzanie majątkiem sieciowym,
 • wdrożenie systemu w wymaganym zakresie funkcjonalnym.

Kontrakt nr 6 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap III”

(sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 4,5 km) obejmujący następujące zadania:

 1. Zadanie 1: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków w ul. Toruńskiej o łącznej długości 1,46 km.
 2. Zadanie 2: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków w ul. Zimowej o łącznej długości 0,31 km.
 3. Zadanie 3: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Michelin oraz w ul. Rózinowskiej i Ogrodowej o łącznej długości ok. 2,8 km w dzielnicach:
  • „Michelin” w ulicach: Miodowa, Kościelna, Michelińska, Świetlana, Bobrowa, Brzezinowa, Ziołowa, Szkolna, Cienista, Pawia, Piękna, Wczasowa, Zimowa;
  • „Zazamcze” w ulicach: Rózinowska, Ogrodowa.

Ponadto zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie jednej nowej tłoczni ścieków.

Kontrakt nr 7 „Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z przepompowniami” obejmujący:

 • zakup i dostawę dwóch wielofunkcyjnych pojazdów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z przepompowniami,
 • przeszkolenie pracowników w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji samochodów.

Korzyści wynikające z Projektu

Projekt wpłynie na poprawę jakości wody pitnej oraz ochronę wód podziemnych, z których czerpana jest woda pitna dla mieszkańców miasta Włocławka, przyczyni się także do poprawy efektywności pracy Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota”.

Jednocześnie dzięki jego realizacji zwiększy się dostępność mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej, poprawi się stan sanitarny miasta, szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych.

Korzyści dla mieszkańców z przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach Kontraktów nr 2, 3 oraz 6:

 • Obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości
  Podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej wpływa bardzo korzystnie na domowy budżet. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest wielokrotnie tańsze niż właściwe utrzymanie szczelnego zbiornika bezodpływowego (zwanego potocznie szambem), co wynika z dużo niższego kosztu odbioru ścieków siecią kanalizacyjną niż poprzez wypompowywanie zbiorników szamb wozem asenizacyjnym.
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego i uzyskanie efektu ekologicznego
  Poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb), które wciąż stanowią poważne zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych, powodując infiltrację zanieczyszczeń do gruntu, poprawia się stan środowiska naturalnego najbliższego otoczenia oraz bezpieczeństwa sanitarnego miasta Włocławek, a przez to następuje dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Włocławek do standardów europejskich. Istotnym efektem przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego oraz spełnienie obowiązków wynikających z regulacji Rady Miasta Włocławka dotyczących systemów kanalizacyjnych we Włocławku.
 • Wzrost wartości rynkowej i standardu nieruchomości oraz atrakcyjności terenu
  Wraz z podłączeniem posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej podnosi się jej standard, co ma wpływ na wartość nieruchomości i jest dodatkowym atutem w przypadku sprzedaży.
 • Podniesienie komfortu i wygody użytkowania
  Skanalizowanie nieruchomości pozwala uniknąć problemów z przepełnionym szambem oraz zapewnia pozbycie się nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu zbiornika.

Reasumując, zrealizowanie w ramach Projektu POIiŚ powyższych kontraktów w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we Włocławku oraz kolejnych zadań do roku 2015, oprócz poprawy jakości życia mieszkańców, przyczyni się do spełnienia przez Gminę Miasto Włocławek warunków dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych określonych w przepisach unijnych oraz Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, eliminując tym samym ryzyko narażenia się na płacenie kar administracyjnych z tytułu nie osiągnięcia tych wymagań środowiskowych.

Zasadnicze korzyści dla mieszkańców miasta Włocławek, płynące ze zrealizowania Kontraktu nr 4 „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej”, to:

 • zwiększenie pewności i niezawodności zasilania w wodę pitną mieszkańców, dzięki wybudowaniu zbiornika retencyjnego wody pitnej z 6 – 8 godzinną rezerwą wody oraz zbudowanie niezawodnego systemu zasilania energetycznego Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” z dwiema niezależnymi liniami średniego napięcia oraz dodatkowo możliwością awaryjnego zasilania, uruchamianego w systemie automatycznym, agregatu prądotwórczego,
 • oszczędności zużycia energii elektrycznej, dzięki budowie nowych pompowni II i III stopnia, a nade wszystko zastosowania najnowszej generacji silników elektrycznych i urządzeń technologicznych, zasilanych energią elektryczną,
 • uzyskanie przez obsługę ujęcia dostępu do bieżącej i ciągłej informacji o jakości wody uzdatnionej, przed podaniem jej do sieci wodociągowej miasta dzięki montażowi systemu monitoringu jakości wody on-line,
 • znaczące zwiększenie skuteczności nadzoru nad pracą Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” oraz bezpieczeństwem obiektów i terenu, dzięki wykonaniu nowego systemu automatyki, pomiarów, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych oraz systemu monitoringu poszczególnych studni oraz całego ujęcia,
 • wybudowanie w ramach monitoringu sieci wodociągowej miasta komór pomiarowych, umożliwiających pomiar parametrów przepływów i bilansowanie rozbiorów wody w 30 punktach pomiarowych w systemie ciągłym, co znacząco poprawia monitorowanie przesyłów wody w poszczególnych rejonach miasta i zarządzanie dostawami wody o właściwych parametrach jakościowych.

drukuj (PROJEKT „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Marciniak
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2010-02-02 10:56
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-07 09:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10723
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-01 10:19:50