Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz stan przyjmowanych spraw

Sprawy przyjmowane są w formie ustnej (w tym drogą telefoniczną) oraz pisemnej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl). Dla wygody klientów został uruchomiony Punkt Obsługi Klienta mieszczący się w siedzibie Spółki.
Każda sprawa rozpatrywana i rozwiązywana jest bez zbędnej zwłoki.

W przypadku osobistego kontaktu większość spraw załatwiana jest na miejscu. Sprawy obejmujące szersze spektrum zagadnień, bardziej skomplikowane załatwiane są po przeprowadzeniu koniecznych analiz, konsultacji i uzgodnień, w zależności od specyfiki przedłożonej sprawy. Pisemne odpowiedzi przesyłane są do klienta niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia wpływu pisma do Spółki.

Informacje dot. sposobu i wymagań dotyczących spraw związanych z:

 • wydawaniem warunków technicznych podłączenia nowych odbiorców do sieci wod.-kan.
 • dokonywaniem uzgodnień dokumentacji projektowej na wykonywanie przyłączy i sieci wod.-kan.
 • wydawaniem pozwoleń na wykonanie przyłączy wod.-kan. są udzielane przez pracownika Punktu Obsługi Klienta.

Dla uproszczenia procedury załatwiania powyższych spraw opracowane zostały odpowiednie wzory formularzy do wypełnienia przez wnoszącego sprawę.

Formularze te są przekazywane klientom wraz z objaśnieniami o sposobie wypełnienia w trakcie przyjazdu klienta bezpośrednio do firmy.

W przypadku rozmów telefonicznych rozmówca jest informowany o takiej możliwości i miejscu odbioru formularzy. Na życzenie klienta formularze mogą być wysłane drogą pocztową lub w inny uzgodniony sposób.

W przypadku zgłoszeń dotyczących sieci wod.-kan. m.in. awarie, kontrola parametrów hydraulicznych panujących sieci, poprawności pracy przewodów wod.-kan. itp. sprawy nie wymagające konsultacji załatwiane są niezwłocznie – wg kolejności zgłoszeń, pozostałe – trudniejsze do rozwiązania w terminach uzgodnionych z osobami zgłaszającymi.

Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza przez dział eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Podstawą rozliczenia za świadczone przez MPWIK usługi są wskazania wodomierza lub innych urządzeń pomiarowych. Na podstawie danych uzyskanych z odczytów, dokonywanych przez pracowników działu zbytu wystawiane są faktury określające ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz wynikającą z tego tytułu należność do zapłaty. Faktura może być wystawiona na miejscu zaraz po dokonaniu odczytu lub przesłana drogą pocztową na adres do korespondencji. Odbiorca usług może również samodzielnie podawać stan wodomierza w celach rozliczeniowych. W takim przypadku faktura wysyłana jest drogą pocztową a wskazanie wodomierza kontrolowane jest okresowo przez pracowników działu.

Płatności wynikające z faktury mogą być dokonywane w następujących formach:

 • gotówką w kasie znajdującej się w siedzibie spółki - bez dodatkowych prowizji, akceptujemy płatności kartą (Visa, Mastercard, Maestro) oraz Blik
 • gotówką w oddziale Banku Ochrony Środowiska we Włocławku ul. Kościuszki 15 - prowizja 1 zł,
 • gotówką lub przelewem za pośrednictwem poczty lub innych banków - prowizja wg. stawek poszczególnych placówek,
 • przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzącym ROR klienta – prowizja wg. stawek poszczególnych placówek.

W przypadku zastrzeżeń co do poprawności wskazań wodomierza, odbiorca usług ma prawo złożyć reklamację - wniosek o urzędowe sprawdzenie poprawności jego wskazań. Złożenie wniosku (wymagana jest forma pisemna) stanowi podstawę do wymiany wodomierza przez MPWiK na nowy i przekazanie wskazanego we wniosku wodomierza do sprawdzenia w wyspecjalizowanej i uprawnionej do tego firmie. Wynik sprawdzenia wodomierza jest podstawą dalszego działania wg regulaminu.

Płatności z tytułu świadczonych przez MPWiK Sp. z o.o. usług podlegają ciągłemu monitorowaniu.

W przypadku stwierdzenia nieuregulowania należności przez okres przekraczający trzy miesiące zawiadamiamy o zamiarze odcięcia dostaw wody.

W zawiadomieniu podany jest termin zamknięcia i wskazany zastępczy punkt poboru wody. Informację o zamiarze odcięcia przekazujemy jednocześnie do Urzędu Miasta Włocławek oraz Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Podstawą takiego działania jest § 41 ust. 3 pkt b Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Włocławka oraz art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, z późn. zm.).

Metryka

 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2003-06-30 10:14
 • zmodyfikował: Redaktor Naczelny BIP
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-23 10:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17670
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-23 10:11:07