Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Status prawny

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej branży wodociągowo-kanalizacyjnej Spółka prawa handlowego zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031648.
Siedzibą Spółki jest miasto Włocławek.

Kapitał zakładowy: 46.678.462,60 zł.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lucyna Lewińska
  data wytworzenia: 2018-06-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:49
 • zmodyfikował: Redaktor Naczelny BIP
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 14:02

Sprawozdanie za 2019 rok

Kapitał zakładowy MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wg stanu na 31.12.2019 r. wynosi 46.678.462,60 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy) i jest w całości objęty przez Wspólnika Gminę Miasto Włocławek - Miasto na Prawach Powiatu.

Majątek Spółki obejmuje:

majątek trwały m.in.:

 • nieruchomości stanowiące działki gruntu
 • budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne, biurowe
  i pomocnicze
 • sieć wodociągową i kanalizacyjną
 • urządzenia do poboru i uzdatniania wody
 • urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków oraz obróbki osadu
 • urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą na zapewnienie właściwej kontroli i nadzoru, nad jakością wody dostarczanej odbiorcom oraz jakością ścieków odprowadzanych do środowiska
 • sprzęt specjalistyczny i środki transportu niezbędne do sprawnego usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • wartości niematerialne i prawne

Aktywa trwałe wg stanu na 31.12.2019 r. wynoszą 167.295.536,77 zł.

majątek obrotowy, m.in.:

 • zapasy
 • należności krótkoterminowe
 • inwestycje krótkoterminowe

Aktywa obrotowe wg stanu na 31.12.2019 r. wynoszą 19.865.663,49 zł.

Spółka zamknęła rok 2019 zyskiem netto w kwocie 2.439.705,72 zł, który
w całości został przeznaczony na zwiększenie Kapitału Zapasowego.

Włocławek, 22.07.2020 r.

drukuj (Sprawozdanie za 2019 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lucyna Lewińska
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2020-07-22 12:51

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12541
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-22 14:02