Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

 • logo nowe

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 powstał, aby wspierać finansowo projekty infrastrukturalne zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Celem PO IiŚ jest dążenie do tego, aby gospodarka efektywnie i przyjaźnie dla środowiska wykorzystywała zasoby środowiska. Jest to największy program finansowany z Funduszy Europejskich działający na terenie Unii Europejskiej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko powstał na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., a także na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie 2014-2020. Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 16 grudnia 2014 r.

Głównym celem PO IiŚ jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

W ramach działaniu Programu przewidziane jest dziewięć merytorycznych osi priorytetowych o różnych celach:

 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
 3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,
 4. Infrastruktura drogowa dla miast,
 5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce,
 6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
 7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
 9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Ponadto zaplanowana jest Oś priorytetowa X, której zadaniem będzie pomoc techniczna.

W obecnej perspektywie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dysponuje kwotą w wysokości 27,4 mld euro. Niżej przedstawiamy podział finansowania ze względu na dziedziny:

 • Środowisko- 3.5 mld euro,
 • Transport- 19.8 mld euro,
 • Energetyka- 2,8 mld euro,
 • Kultura- 0.5 mld euro,
 • Zdrowie- 0.5 mld euro.

W obecnej perspektywie podmiotami uprawnionymi do korzystania z pomocy POIiŚ są:

 • jednostki samorządowy terytorialnego,
 • administracja publiczna,
 • służby publiczne inne niż administracja,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje kultury, nauki i edukacji,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Głównym celem działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji” jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Realizacja tego zadania odbędzie się poprzez budowę systemów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach, co korzystnie wpłynie na zagadnienia związane z ochroną środowiska, zachowania stanu ekologicznego Bałtyku oraz w znacznym stopniu pozwoli ograniczyć zanieczyszczenie wód powierzchniowych.

Działanie to nastawione jest na wsparcie inwestycji w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM oraz w przypadku regionów bardziej rozwiniętych również w aglomeracjach z przedziału 2000- 10 000 RLM.

Wsparciem objęte będą te inwestycje, które mają na celu budowę, przebudowę lub remont oczyszczalni ścieków, inwestycje mające na celu unowocześnienie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi. Ponadto działanie to skupi się również na wsparciu inwestycji w sieci kanalizacyjne oraz, w ograniczonym zakresie, w sieci wodociągowe. Wspierane będą również inwestycję mające na celu wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Źródła:

drukuj (PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Woźnikowski
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-03-14 10:19
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-14 10:19
 • logo nowe

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6671
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-01 13:44:30