Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

 • logo nowe
 • logotyp Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Cele Projektu

Cel główny realizacji Projektu POIiŚ 2014-2020 pn. „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap" - poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek oraz zwiększenie liczby ludności aglomeracji Włocławek korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej.

Cel główny podlegał realizacji poprzez wypełnienie celów cząstkowych w obszarze środowiskowym i społeczno-gospodarczym:

 • poprawa stanu środowiska naturalnego i uzyskanie efektu ekologicznego,
 • ochrona wód podziemnych na terenie miasta Włocławka,
 • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,
 • wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Włocławka,
 • wzrost stopnia skanalizowania Aglomeracji Włocławek,
 • usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym, efektywniejsze zarządzanie awariami i remontami sieci,
 • zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie,   
 • poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej aglomeracji.

 

Efekty:

 • budowa kanalizacji sanitarnej pozwoliła na przyłączenie nowych użytkowników do sieci, co przyczyniło się do wzrostu wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji sanitarnej,
 • modernizacja sieci kanalizacyjnych przyczyniła się do zmniejszenia zjawiska infiltracji wód przypadkowych do sieci i zmniejszyła ryzyko zanieczyszczenia środowiska ściekami komunalnymi,
 • przebudowa sieci wodociągowych pozwoliła na zmniejszenie strat wody na sieci oraz zwiększyła dostęp do wysokiej jakości wody pitnej,
 • modernizacja i rozbudowa systemu zarządzania i monitorowania infrastrukturą wod.-kan. przyczyniła się do oszczędności zasobów wody pitnej oraz optymalizacji systemu wodno-ściekowego,
 • Zakup i dostawa samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej oraz urządzenia do inspekcji sieci, przyczynił się do właściwej eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej na terenie aglomeracji m. Włocławek.

 

Wskaźniki produktu:

- długość przebudowanej sieci wodociągowej: 15,51 km (w tym 13,76 km kwalifikowane)

- długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 3,59 km

- długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej: 40,55 km

- liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi – 1 szt.

 

 Wskaźnik rezultatu:

- planowana liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu: 375 RLM.

 

Wartość Projektu:

Całkowity koszt realizacji Projektu z podatkiem VAT wynosi 82 074 898,45 zł (kwota netto bez podatku VAT 67 150 702,33 zł), w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w kwocie nie większej niż 42 641 789,32 zł,

- dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10 000 000,00 zł. 

 

Zakres rzeczowy Projektu:

Zakres rzeczowy Projektu pn. „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap" został zrealizowany w ramach 9 zadań, w tym:

 • Zadanie nr 1 obejmujące rozbudowę sieci kanalizacyjnej we Włocławku w ulicach Słodowska, Lisia, Żytnia, Żurawia, Jelonkowa, Noakowskiego, Lisek oraz Celulozowa wraz z czterema nowymi tłoczniami ścieków,
 • Zadanie nr 2 dot. renowacji i przebudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie aglomeracji Włocławek o łącznej długości około 36,93 km,
 • Zadanie nr 3 obejmujące modernizację i przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II/ ul. Skrajnej, w tym przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącej pompowni ścieków,
 • Zadanie nr 4 dot. modernizacji 9 istniejących przepompowni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w ulicach ul. Brzezinowa, Bluszczowa, Łosia, Łabędzia, Żwirowa, Cisowa, Płocka, Bobrownicka i Mielęcińska,
 • Zadanie nr 5 obejmujące modernizację i rozbudowę systemu zarządzania i monitorowania infrastrukturą wod-kan., w tym m.in. rozbudowę i aktualizację oprogramowania GIS, zakup urządzeń GPS służących do zadań geodezyjnych w ramach systemu GIS oraz budowę i kalibrację modelu hydraulicznego sieci wodociągowej wraz z zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń pomiarowych do kalibracji modelu i monitorowania bieżących odczytów parametrów pracy sieci,
 • Zadanie nr 6 obejmujące modernizację i przebudowę magistral i sieci wodociągowych z przyłączami we Włocławku w ulicy Leśnej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Plac Wolności, Dziewińskiej oraz Wyszyńskiego,
 • Zadanie nr 7 dot. wymiany i przebudowy istniejącej magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza we Włocławku,
 • Zadanie nr 8 obejmujące wykonanie modernizacji, wymiany, przebudowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami i połączeniami oraz wymianą spustów, zasuw i hydrantów we Włocławku w 8 ulicach bądź ich fragmentach: Św. Antoniego, Wojska Polskiego, Grodzka, Kilińskiego, Papieżka, Jesionowa, Weselna oraz Reymonta,
 • Zadanie nr 9 obejmujące dostawę dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej oraz urządzenia do inspekcji sieci kanalizacyjnej.

           

Zadanie 1: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z tłoczniami ścieków w aglomeracji m. Włocławek

-Podzadanie 1 A: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z tłoczniami ścieków w ul. Skłodowskiej.

-Podzadanie 1 B: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z tłoczniami w ul. Lisiej, Jelonkowej, Żytniej, Żurawiej i Noakowskiego.

-Podzadanie 1 C: Budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków w ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku.

-Podzadanie 1 D: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Celulozowej we Włocławku.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie około 3,59 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Żytnia, Żurawia, Lisia, Noakowskiego, Słodowska, Jelonkowa, Lisek oraz Celulozowa we Włocławku wraz z 4 nowymi tłoczniami ścieków.

 

Realizacja w latach 2015-2021.

 

Zadanie 2: Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek

-Podzadanie 2A: Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek w ul.      Kapitulnej i Zielony Rynek – cz. 1.

-Podzadanie 2B: Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek cz. 2.

-Podzadanie 2C: Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek cz. 3.

-Podzadanie 2D: Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek cz. 4.

-Podzadanie 2E: Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek cz. 5.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie renowacji, modernizacji i przebudowy około 36,93 km sieci kanalizacyjnych wraz z modernizacją studni kanalizacyjnych w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie aglomeracji m. Włocławek.

 

Realizacja w latach 2016-2022.

 

Zadanie 3: Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II

 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją pompowni ścieków przy ul. Skrajnej, z systemem gospodarki skratkami poprzez hermetyzację urządzeń w budynku krat i zastosowanie biofiltra. Przedsięwzięcie polegało na przebudowie zdegradowanych odcinków sieci kanalizacyjnej, a także odbudowie systemów odwodnień i odpowietrzeń oraz budowie studni rewizyjnych na trasie aktualnie eksploatowanego kanału grawitacyjnego.

 

 

Zadanie 4: Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek

-Podzadanie 4 A: Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami w ul. Łabędziej, Łosiej, Brzezinowej i Bluszczowej.

-Podzadanie 4 B: Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami w ul. Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa.

-Podzadanie 4 C: Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami w ul. Bobrownicka i Płocka.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację 9 istniejących przepompowni ścieków w ul. Płockiej, Żwirowej, Bobrownickiej, Mielęcińskiej, Łabędziej, Cisowej, Łosiej, Brzezinowej i Bluszczowej poprzez ich wymianę i przebudowę z pompowni „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” wraz rurociągami tłocznymi i grawitacyjnymi o łącznej długości ok. 1,5 km.

Realizacja w latach 2017-2021.

 

Zadanie 5: Modernizacja i rozbudowa systemów zarządzania i monitorowanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną:

-Podzadanie 5 A: Modernizacja i rozbudowa systemu zarządzania infrastrukturą sieciową GIS.

-Podzadanie 5 B: Dostawa urządzeń do zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.

-Podzadanie 5 C: Rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie m. Włocławek.

 

Zadanie, podlegające realizacji w ramach 3 podzadań obejmowało:

 1. modernizację i rozbudowę systemu zarządzania infrastrukturą sieciową GIS, w tym:

- rozbudowa i aktualizacja oprogramowania GIS Web, w tym serwera mapowego oraz bazy danych wraz z dostawą licencji oraz przeszkoleniem pracowników,

- aktualizacja oprogramowania GIS Desktop wraz z dostawą licencji oraz przeszkoleniem pracowników,

- aktualizacja i rozbudowa modułów systemu GIS.

 1. zakup urządzeń GPS służących do zadań geodezyjnych w ramach systemu GIS,
 2. budowę i kalibrację modelu hydraulicznego sieci wodociągowej wraz z zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń pomiarowych do kalibracji modelu i monitorowania bieżących odczytów parametrów pracy sieci.

Realizacja w latach 2016-2019.

 

 

Zadanie 6: Modernizacja i przebudowa magistrali wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek

-Podzadanie 6 A: Modernizacja magistrali wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Leśnej oraz wymiana i przebudowa sieci wodociągowych z przyłączami w ul. POW i Kościuszki.

-Podzadanie 6 B: Modernizacja magistrali wodociągowych w ul. POW, Plac Wolności i Dziewińskiej.

-Podzadanie 6 C: Modernizacja magistrali wodociągowej w aglomeracji m. Włocławek w ul. Wyszyńskiego.

 

Zadanie obejmowało modernizację i przebudowę magistral i sieci wodociągowych z przyłączami o łącznej długości około 6 km (w tym zakres kwalifikowalny około 5,81 km). Zadaniem objęto istniejące magistrale wodociągowe: w ul. Dziewińskiej (od ul. Wiejskiej do ul. Kruszyńskiej), ul. Wyszyńskiego (od ronda przy ul. Okrzei do Placu Kopernika), ul. Leśnej (od ul. Okrężnej do Alei Kazimierza Wielkiego), ul. Plac Wolności (od ul. POW do ul. Brzeskiej), ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (od Placu Wolności do ul. Okrzei), z przełączeniami oraz wymianą zasuw oraz montażem armatury (hydrantów i spustów). Przedsięwzięcie obejmuje również modernizację sieci wodociągowych z przyłączami w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej i Kościuszki.

Realizacja w latach 2016-2021.

 

Zadanie 7: Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza:

Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę i przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda  Śmigłego-Rydza (na odcinku od komory od strony Zawiśla do  Pl. Kopernika) we Włocławku w zakresie:

- odcinek rurociągu podwieszony pod mostem stalowym.

- odcinek rurociągu w obrębie wiaduktów,

- odcinek rurociągu w przyczółkach mostu.

Nowy rurociąg został poprowadzony po trasie istniejącego przewodu po uprzednim jego zdemontowaniu. Ponadto została wykonana wymiana istniejącego rurociągu w przyczółkach mostu. Łączna długość magistrali wodociągowej zmodernizowanej magistrali wodociągowej wyniosła około 0,9 km.

Realizacja w latach 2017-2019.

 

 Zadanie 8 Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek:

-Podzadanie 8 A:  Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek w ul. Wojska Polskiego, Grodzkiej, Papieżka, oraz Weselnej.

-Podzadanie 8 B: Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek w ul. Św. Antoniego, Kilińskiego, Jesionowa i Reymonta.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie modernizacji, wymiany, przebudowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami i połączeniami oraz wymianą spustów, zasuw i hydrantów. W ramach zakresu Projektu, zmodernizowano sieci wodociągowe z przyłączami o łącznej długości około 8,56 km (w tym zakres kwalifikowalny około 7,04 km) w następujących ulicach bądź ich fragmentach: Św. Antoniego, Wojska Polskiego, Grodzka, Kilińskiego, Papieżka, Jesionowa, Weselna oraz Reymonta.

Realizacja w latach 2017-2021.

 

Zadanie 9 Zakup i dostawa dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej oraz urządzenia do inspekcji sieci:

-Podzadanie 9 A: Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

-Podzadanie 9 B: Dostawa urządzeń do inspekcji sieci kanalizacyjnej.

-Podzadanie 9 C: Dostawa samochody samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

 

W ramach zadania zakupiono dwa samochody specjalistyczne pracujące w systemie ssąco-płuczącym z systemem odzysku/ recyklingu wody roboczej, z zabudową asenizacyjną, przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia, udrażniania i konserwacji infrastruktury sieci kanalizacyjnej. Ponadto zakupiono kamerę przemysłową do inspekcji przewodów kanalizacyjnych.

Realizacja w latach 2019-2021.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Siedlecki
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-03-14 10:32
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-10 09:21

Prezentacja MPWiK - III Projekt

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Siedlecki
  data wytworzenia: 2018-09-25
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2018-09-25 09:45
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-09 07:29

Lokalizacja Projektu

 • mapa-lokalizacja projektu

  Metryka

  • opublikował: Łukasz Wudarczyk
   data publikacji: 2021-03-04 14:10

Metryka

 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-03-14 10:38
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-14 10:39
 • logo nowe
 • logotyp Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13948
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-09 07:29:45