Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

 • logo nowe
 • logotyp Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PROJEKT 

„GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJI WŁOCŁAWEK III ETAP ”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu (Beneficjent):

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

 

Całkowity koszt realizacji Projektu 

(z podatkiem VAT):

82 074 898,45 PLN

 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu: 

50 166 810,97 PLN

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności:

42 641 789,32 PLN

 

Dofinansowanie ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

10 000 000,00 PLN

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Woźnikowski
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2017-03-14 09:47
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-10 09:18

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z realizacją Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na podstawie umowy o dofinansowanie POIS.02.03.00.00-0142/16-00 z dnia 03.03.2017 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.Informacje dotyczące Administratora danych oraz Inspektora Ochrony Danych

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

-Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku – jako Beneficjent w ramach PO IiŚ 2014-2020, ul. Toruńska 146; 87-800 Włocławek,, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod nr 0000031648; adres e-mail: sekretariat@mpwik.wloclawek.pl lub sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl, numer telefonu: 54 230 17 00; NIP: 888-000-14-20; REGON: 910510751.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku jest możliwy pod adresem e-mail: iod@wodociagi.wloclawek.pl lub l.blaszczynski@wodociagi.wloclawek.pl; numer telefonu 54 230 17 15;

-Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucja Zarządzająca
PO IiŚ 2014-2020, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres: iod@mfipr.gov.pl

 

2.Cel przetwarzania danych osobowych

a)Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu. Podmioty przetwarzające dane osobowe, m. in. Instytucja Wdrażająca, MPWIK (jako Beneficjent Projektu POIiŚ 2014-2020) przetwarzają je w celu realizacji przypisanych im zadań w zakresie wdrażania PO IiŚ 2014-2020 w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tego celu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO IiŚ 2014-2020, w celach archiwalnych i statystycznych

b)MPWiK, jako administrator danych osobowych, przetwarza te dane w celu realizacji zadań publicznych w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu.

 

3.Podstawy prawne przetwarzania

1.Podstawą prawną przetwarzania danych jest przede wszystkim konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji Zarządzającej programem - na podstawie przepisów prawa unijnego i krajowego  oraz na MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku – jako Beneficjencie Projektu POIiŚ 2014-2020 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z realizacją i rozliczeniem Projektu POIiŚ pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ 2014-2020) Oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Obowiązki te wynikają z następujących przepisów prawa:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046  z dnia 18 lipca 2018 r w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- ustawy - Prawo zamówień publicznych,

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

- zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyku korpusu służby cywilnej.

2.Przetwarzanie danych przez administratorów danych osobowych jest również zgodne z prawem,  jako, że:

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in.  do danych osobowych osób, z którymi administratorzy danych osobowych zawarli umowy, w szczególności, w celu realizacji PO IiŚ 2014-2020,

- przetwarzanie jest niezbędne o wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do przeprowadzania zamówień publicznych, organizowania konkursów i akcji promocyjnych.

4.Rodzaje przetwarzanych danych

Administratorzy danych osobowych przetwarzają dane osobowe m. in.:

1.pracowników reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację programu i projektów, tj. Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających, Beneficjenta, w tym m.in.:

-dane osób zaangażowanych w realizację umowy ze strony Beneficjenta – dane zwykłe pracowników Zamawiającego oraz członków Komisji odbiorowych, w tym dane zwykłe w postaci: imion i nazwisk, stanowiska służbowego (funkcji), numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej;

-dane osób zawartych w dokumentacji przetargowej, w tym w szczególności dane autorów i osób sprawdzających opracowania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa firmy, numer uprawnień w danej specjalności, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,

-dane osób zaangażowanych w realizację umowy ze strony Wykonawcy, w tym dane zwykłe Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierowników Robót, w postaci: imion i nazwisk, numerów telefonów i adresów e-mail,

-dane osób zaangażowanych w realizację umowy ze strony Nadzoru Inwestorskiego, w tym dane zwykłe Inspektorów Nadzoru inwestorskiego, w postaci: imion i nazwisk, numerów telefonów i adresów e-mail.

 

Dane osobowe osób trzecich (pracowników, współpracowników – w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) udostępniane (ujawnione) administratorowi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub zawierania lub wykonywania umowy, zostały udostępnione przez Kontrahenta (wykonawca, dostawca, partner) biorącego udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub kontrahenta będącego stroną umowy, którego te osoby reprezentują lub który jest dla nich pracodawcą (bez względu na formę zatrudnienia), lub z którymi łączy je inny stosunek prawny w związku z wykonywaniem przez Kontrahenta (w tym jako podwykonawca) umowy zawartej z Beneficjentem.

2.osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentów i partnerów,

3.uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach programu,

4.kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów,

5.osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów i wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

6.właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w terenie, na którym realizowane będą inwestycje, zawarte w oświadczeniach o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa firmy, seria i numer dowodu osobistego, adres korespondencyjny, numer działki, numer Księgi Wieczystej, numer telefonu, adres e-mail).

Wśród rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez administratorów danych osobowych można wymienić:

1.dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko służbowe,  PESEL / NIP / REGON, Identyfikator / login użytkownika,

2.dane dotyczące stosunku pracy, w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy, zawód lub wykształcenie, staż pracy,

3.dane kontaktowe, które obejmują w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,

4.dane o charakterze finansowym, w szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę wynagrodzenia,

5.inne dane, przykładowo: informacje dotyczące nieruchomości (dane właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w terenie, na którym realizowane będą roboty, zawarte w oświadczeniach o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa firmy, seria i numer dowodu osobistego, adres korespondencyjny, numer działki, numer Księgi Wieczystej, numer telefonu, adres e-mail).

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności wnioskodawców, beneficjentów i partnerów.

W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach PO IiŚ 2014-2020.

5.Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.

6.Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

-podmioty świadczące na podstawie umowy na rzecz Beneficjenta usługi związane z realizacją Projektu, w szczególności usługi prawnicze, doradcze, pocztowe, kurierskie, informatyczne, serwisowe itp.

-podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności:

--podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących.

--podmioty pełniące funkcję Instytucji Wdrażającej  tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POIŚ 2014-2020, a także w celach archiwalnych i statystycznych;

--Beneficjent, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku,

--eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje w ramach POIŚ 2014-2020 na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta;

-instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,

-podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i  operatorzy telekomunikacyjni,

-podmioty świadczące usługi prawnicze oraz organy wymiaru sprawiedliwości – w razie dochodzenia roszczeń przez administratora lub obrony przed roszczeniami;

-organy władzy publicznej lub podmioty publiczne uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7.Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją PO IiŚ 2014-2020 przysługują następujące prawa:

1.prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) i prawo ich sprostowania (art. 16 RODO)

 (Wyjaśnienie: Realizując to prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Administratora m. in. z pytaniem o to, czy Administrator przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna  oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o ich aktualizację);

2.prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;

3.prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);
(Wyjaśnienie: Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Administrator może jedynie przechowywać dane osobowe. Administrator nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.
Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Administratora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania);

4.prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz do przenoszenia ich do innych administratorów (art. 20 RODO) - jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany (do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, ze dane te są zapisane na dysku komputera);

5.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)  - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Administratora, chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6.prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych (art. 77 RODO), z siedzibą ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, w przypadku gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją PO IiŚ 2014-2020 nie przysługuje:

-prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Góra
  data wytworzenia: 2021-07-02
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2021-07-02 08:22
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-19 14:11

Klauzula informacyjna POIiS 2014-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Góra
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2021-07-01 10:15
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-01 10:19
 • logo nowe
 • logotyp Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14748
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-10 09:18:03