Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Kontrakt nr 1 „Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków”

W dniu 8 grudnia 2011 r., na terenie Przepompowni Głównej we Włocławku, miało miejsce oficjalne zakończenie robót w ramach kontraktu pn. „Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków”, zrealizowanego z udziałem środków Funduszu Spójności, który wchodził w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. z Włocławka (Lider Konsorcjum), Hydrobudowa Polska S.A. z Wysogotowa, Molewski Sp. z o.o. z Chodcza oraz Contrast Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego. więcej kliknij tutaj

Kontrakt nr 2 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap I”

Do dnia 30.04.2011 r. zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej:
- w dzielnicy Michelin w ulicach: Michelińska, Trawiasta, Jaskółcza, Botaniczna, Ziołowa, Dobra, Szkolna, Irysowa, Strzelecka, Parkowa, Modra, Wiązowa, Smocza, Baśniowa wybudowano kanalizację sanitarną DN 200 o łącznej długości 3679,21 m, DN 100 o łącznej długości 224,8 oraz odcinki łączące DN 150 o łącznej długości 725,38m;
- w dzielnicy Południe w ulicach: Dziewińska, Płowiecka Planty, Łubna. Wybudowano kanalizację sanitarną DN 200 o łącznej długości 489,89 m, DN 300 o łącznej długości 189,4 m oraz odcinki łączące DN 150 o łącznej długości 402,37 m.
W dniu 30.04.2011 r. roboty zostały zakończone.
Ponadto do dnia 30.09.2011 r. zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w dzielnicy „Południe”, w ulicach: Dziewińska i Planty. Wybudowano kanalizację sanitarną DN 200 o długości 378,4 m oraz odcinki łączące DN 150 o długości 168,37 m. Łącznie w wyniku realizacji Kontraktu nr 2 wybudowano 6257,82 m kanalizacji sanitarnej.

 

Kontrakt nr 3 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap II”

W dniu 08.07.2013 r. zakończono realizację zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej:
- w dzielnicy Michelin w ulicach: Paprociej, Świetlanej, Jaworowej, Iglastej, Sosnowej, Bluszczowej, Sokolej, Kościelnej, Miodowej, Parkowej, Osiedlowej, Michelińskiej, Szpalerowej,

- w dzielnicy Zawiśle w ulicach: Grodzkiej, Jarzębinowej, Klonowej, Grabowej, Kasztanowej, Konwaliowej, Kalinowej, Poziomkowej, Sasankowej, Liliowej, Akacjowej, Świerkowej.

W wyniku przeprowadzonych robót wybudowana została nową sieć kanalizacyjna o łącznej długości 9039,21 m, powstały również 3 przepompownie ścieków, a 2 przepompownie gruntownie zmodernizowano.

 

Kontrakt nr 4 „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” z systemem monitoringu sieci wodociągowej”

W dniu 18 grudnia 2012 r. nastąpiło zakończenie realizacji Kontraktu nr 4 „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej” potwierdzone wystawieniem Świadectwa Przejęcia Robót przez Inżyniera Kontraktu.
Wykonawcą podpisanego w dniu 05.11.2010 r. kontraktu było konsorcjum firm: SEEN Technologie Sp. z o.o. w Warszawie i Megabit Sp. z o.o. w Warszawie.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował w szczególności:

 • budowę dwudzielnego zbiornika retencyjnego wody pitnej z komorą zasuw o łącznej poj. 3600 m3 wraz z siecią zewnętrznych rurociągów technologicznych (nowy element technologiczny ujęcia),
 • modernizację i przebudowę systemu zasilania energetycznego oraz studni ujęcia, obejmującą budowę nowej linii i Stacji Trafo średniego napięcia wraz z rozdzielniami średniego i niskiego napięcia, siecią kabli oraz likwidację starego systemu zasilania. Wynikiem przebudowy systemu zasilania jest zbudowanie nowej linii zasilania, pracującej tylko na potrzeby ujęcia i automatyczne przełączanie na istniejącą linię średniego napięcia, pełniącą funkcję linii rezerwowej w momentach awaryjnych, a w skrajnych przypadkach, tj. przerwach dopływu prądu w sieci, automatycznie włączanie agregatu prądotwórczego,
 • modernizację budynku filtrowni, obejmującą m.in. wymianę filtrów wraz z orurowaniem i armaturą oraz remont kapitalny obiektu w zakresie budowlanym i instalacyjnym,
 • modernizację budynku pompowni, obejmującą budowę nowych pompowni II i III stopnia z rurociągami i armaturą, systemem ciągłego monitoringu jakości wody oraz remont kapitalny obiektu w zakresie budowlanym i instalacyjnym,
 • modernizację komór pomiarowych na sieci rurociągów technologicznych w zakresie wyposażenia technologicznego oraz wykonania remontu komór pomiarowych,
 • modernizację budynku rezerwowego agregatu prądotwórczego z montażem nowego agregatu oraz remontem kapitalnym obiektu w zakresie budowlanym i instalacyjnym,
 • wykonanie nowego systemu automatyki, pomiarów, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych wraz z rejestracją parametrów pracy ujęcia,
 • wykonanie nowego systemu monitoringu terenu Ujęcia i SUW „Krzywe Błota” oraz monitoringu wszystkich studni ujęcia z zastosowaniem kamer, z przekazem obrazu w czasie rzeczywistym i jego rejestracją,
 • wykonanie 30 punktów pomiarowych, wymianę 200 zasuw na sieci wodociągowej oraz dostawę urządzeń do lokalizacji wycieków.

Wartość Kontraktu wyniosła ok. 15,29 mln. PLN netto, przy współfinansowaniu ze środków POIiŚ w wysokości ok. 6,86 mln. PLN.

 

Kontrakt nr 5 „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieciową z wykorzystaniem technologii GIS”

Dnia 29.09.2010 r. nastąpiło zakończenie Kontraktu nr 5. Wykonawcą podpisanego we wrześniu 2009 r. kontraktu o wartości netto około 364 tys. zł była firma Winuel S.A. z Wrocławia. Głównym celem zadania było zaprojektowanie i wdrożenie oprogramowania wspomagającego eksploatację infrastruktury sieciowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku z wykorzystaniem technologii GIS. Wdrożony w MPWiK we Włocławku system GIS stanowi znaczne usprawnienie procesu zarządzania majątkiem oraz podejmowania decyzji na różnych poziomach zarządzania. Ma to szczególne znaczenie na etapie bieżącej eksploatacji i modernizacji obiektów sieciowych. Umieszczenie danych w jednej centralnej bazie znakomicie ułatwia i porządkuje sposób korzystania z zasobów informacyjnych. Dzięki temu możliwy jest szybki dostęp do danych i równie szybki przekaz zgromadzonych informacji po ich przetworzeniu. Scentralizowanie informacji znacznie usprawnia kontrolę i sterowanie pracą całego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek.

 

Kontrakt nr 6 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap III”:

Zadanie 1 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków w ul. Toruńskiej” 

Zadanie zostało zakończone w miesiącu czerwcu 2012 r. W wyniku przeprowadzonych robót wybudowana została nowa sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok. 1,46 km. 

Zadanie 2 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków w ul. Zimowej”

Zadanie zostało zakończone w miesiącu wrześniu 2011 r.  W wyniku przeprowadzonych robót wybudowana została nowa sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok. 0,31 km. 

Zadanie 3 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Michelin oraz w ul. Rózinowskiej i Ogrodowej” 

W dniu 30.06.2014 r. zakończono realizację zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej:
- w dzielnicy Michelin w ulicach: Miodowej, Kościelnej, Michelińskiej, Świetlanej, Bobrowej, Brzezinowej, Szkolnej, Ziołowej, Cienistej, Pawiej, Pięknej, Wczasowej, Zimowej,

- w dzielnicy Zazamcze w ulicach: Rózinowskiej i Ogrodowej.

W wyniku przeprowadzonych robót wybudowana została nowa sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2789,15 m oraz 1 przepompownia ścieków.

 

Kontrakt nr 7 „Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z przepompowniami” 

W lutym 2015 r. zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z przepompowniami”, realizowanego w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Wykonawcami zadania były firmy: Integra Kamiński Sp. z o.o. w Gdyni (odpowiedzialna za samochód nr 1) oraz Dobrowolski Sp. z o.o. we Wschowie (odpowiedzialna za samochód nr 2).

Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup i dostawę dla MPWiK we Włocławku dwóch, fabrycznie nowych, wielofunkcyjnych pojazdów specjalistycznych:

- z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej, wyposażonego w system jednostopniowego odzysku wody (samochód nr 1) – zadanie zakończono wraz z podpisaniem protokołu odbioru w dniu 16 lutego 2015 r.,

- z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz rurociągów tłocznych (samochód nr 2) – zadanie zakończono wraz z podpisaniem protokołu odbioru w dniu 25 lutego 2015 r.

Zawarte umowy obejmowały również przeszkolenie wytypowanych pracowników MPWiK w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji samochodów.

 

Kontrakt nr 7 „Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z przepompowniami” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Marciniak
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2011-03-24 06:52
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 10:22
 • -

  Metryka

  • opublikował: Łukasz Wudarczyk
   data publikacji: 2015-03-17 10:56
  • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
   ostatnia modyfikacja: 2015-03-17 10:57

Metryka

 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2015-03-17 10:56
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-17 10:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12680
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-01 10:17:53