Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 21/2021 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie dostępu do informacji publicznej

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2020, poz. 2176, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. z 2007. nr 10. poz. 68) zwanego dalej rozporządzeniem

zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się zespół ds. aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w składzie:

 1. Arkadiusz Bett (TI) - Przewodniczący
 2. Łukasz Wudarczyk (TI) - Z-ca Przewodniczącego
 3. Katarzyna Popławska (NS/NB) - Członek
 4. Olga Stępień (KF) - Członek
 5. Barbara Rakusiewicz (NP) - Członek
 6. Leszek Błaszczyński (PZ) - Członek
 7. Mieczysław Małkiewicz (NZ) - Członek
 8. Justyna Góra (TR) - Członek
 9. Magdalena Katolik (NA) - Członek

§2

 1. Przewodniczący zespołu wykonuje czynności administratora podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku, o których mowa w ustawie i rozporządzeniu.
 2. Przewodniczący zespołu przekazuje ministrowi właściwemu ds. informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamia tego ministra o zmianach w treści tych informacji, zgodnie z rozporządzeniem.
 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zespołu, czynności, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§3

 1. Nadzór merytoryczny nad zawartością menu przedmiotowego i jego modyfikacją sprawują członkowie zespołu każdy odpowiednio do zakresu komórki organizacyjnej.
 2. Członkowie zespołu, niezależnie od zadań wskazanych w ust. 1, udzielają na wniosek zainteresowanego, dodatkowej informacji publicznej, nie ujętej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. W przypadkach wątpliwych, dotyczących zgodności treści informacji przeznaczonej do publikacji/udostępnienia w trybie wskazanym w ust. 1 lub 2, z zakresem informacji publicznej, wskazanym w ustawie, wymagana jest opinia prawna Radcy Prawnego Spółki.

§4

Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 24/2017 z dnia 26 września 2017 r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Rozdzielnik: pełny

drukuj (ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 21/2021 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku z dnia 4 sierpnia 2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Popławska
 • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
  data publikacji: 2022-05-24 10:11
 • zmodyfikował: Redaktor Naczelny BIP
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-24 10:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12849
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-24 10:18