Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9/2022 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku z dnia 22 września 2022 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022, poz. 902, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. z 2007. nr 10. poz. 68) zwanego dalej rozporządzeniem zarządza się, co następuje:

§ 1
Powołuje się zespół ds. aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w składzie:
1 Arkadiusz Bett (TI) - Przewodniczący 
2 Łukasz Wudarczyk (TI) - Z-ca Przewodniczącego 
3 Magdalena Katolik (NA) - Członek
4 Olga Stępień (KF) - Członek
5 Barbara Rakusiewicz (NP) - Członek
6 Leszek Błaszczyński (PZ) - Członek
7 Mieczysław Małkiewicz (NZ) - Członek
8 Justyna Góra (TR) - Członek
9 Anna Błaszczyńska (NS/NB) - Członek

§ 2
1 Przewodniczący zespołu wykonuje czynności administratora podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku (redaktor naczelny BIP), o których mowa w ustawie i rozporządzeniu.
2 Przewodniczący zespołu przekazuje ministrowi właściwemu ds. informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamia tego ministra o zmianach w treści tych informacji, zgodnie z rozporządzeniem.
3 W przypadku nieobecności Przewodniczącego zespołu, czynności, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego. 


§ 3
1 Nadzór merytoryczny nad zawartością menu przedmiotowego i jego modyfikacją sprawują członkowie zespołu każdy odpowiednio do zakresu komórki organizacyjnej.
2 Członkowie zespołu, niezależnie od zadań wskazanych w ust. 1, udzielają na wniosek zainteresowanego, dodatkowej informacji publicznej, nie ujętej w Biuletynie Informacji Publicznej.
3 W przypadkach wątpliwych, dotyczących zgodności treści informacji przeznaczonej do publikacji/udostępnienia w trybie wskazanym w ust. 1 lub 2, z zakresem informacji publicznej, wskazanym w ustawie, wymagana jest opinia prawna Radcy Prawnego Spółki.

§ 4
Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 21/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

drukuj (ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9/2022 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku z dnia 22 września 2022 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Błaszczyńska
    data wytworzenia: 2022-09-22
  • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
    data publikacji: 2022-12-02 09:47
  • zmodyfikował: Redaktor Naczelny BIP
    ostatnia modyfikacja: 2022-12-02 12:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14488
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-08 09:28:36