Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Przegląd publikacji prasowych

Przegląd publikacji prasowych

12.11.2008 r. – „Nowości Włocławskie” (wywiad o planach inwestycyjnych z Piotrem Łowickim, Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku)
Wywiad prasowy z Piotrem Łowickim, Prezesem MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku, w którym omówione zostały plany Spółki na najbliższe lata. Prezes P. Łowicki podkreślił, że zakończenie realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków we Włocławku” nie oznacza końca procesu inwestycyjnego w kierowanej przez niego Spółce. Czytelnikom przybliżony został zakres rzeczowy Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek”.

04.11.2008 r. – „Nowości Włocławskie” (tytuł: „Oczyszczanie ścieków we Włocławku” – wywiad z Piotrem Łowickim, Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku)
 
ywiad prasowy z Piotrem Łowickim, Prezesem MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku, w którym omówiona została geneza Projektu „Oczyszczanie ścieków we Włocławku”. Prezes P. Łowicki wskazał korzyści płynące ze zrealizowanej inwestycji, zarówno dla miasta, jak i mieszkańców, czy wreszcie środowiska naturalnego.

04.11.2008 r. – „Nowości Włocławskie” (tytuł: „Za inwestycje przyjdzie nam zapłacić”)
Autor artykułu informuje o końcu realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków we Włocławku”. Podaje koszty zrealizowanej inwestycji oraz zakres rzeczowy poszczególnych kontraktów składających się na Projekt. Autor zadaje pytanie, czy zrealizowana inwestycja będzie miała wpływ na podwyżkę wody we Włocławku.

27.10.2008 r. – „Gazeta Pomorska” (tytuł: Projekt „Oczyszczanie ścieków we Włocławku”)
Artykuł o zakończonej realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków we Włocławku”, w którym przedstawiony został zakres rzeczowy poszczególnych kontraktów składających się na Projekt. Wskazano koszty inwestycji, z podkreśleniem kwoty, która stanowiła dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz rolę jak odegrała Unia Europejska poprzez Fundusz Spójności. Przedstawiona została także historia Grupowej Oczyszczalni Ścieków oraz wskazano czynniki, które miały decydujący wpływ na złożenie przez Spółkę aplikacji do Komisji Europejskiej.

24.10.2008 r. – „Gazeta Pomorska” (tytuł: „Miliony w wodzie”)
Autorka artykułu przedstawia pokrótce historię Grupowej Oczyszczalni Ścieków oraz przyczyny, które zadecydowały o ubieganiu się przez MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku o dofinansowanie w ramach ISPA. Omówiony został również zakres wykonanych robót w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków we Włocławku”.

13.09.2008 r. – „Nowości Włocławskie” (tytuł: „Wisła sobie odetchnie od Włocławka”)
Artykuł o zbliżającym się zakończeniu robót w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków we Włocławku. Omówiony został zakres wykonanych robót w ramach Kontraktu nr 1 „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków”, Kontraktu nr 2 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami” i Kontraktu nr 3 „Obróbka i utylizacja osadów ściekowych”. Wskazano również rolę Unii Europejskiej, która poprzez Fundusz Spójności, przyczynia się do zmniejszania dysproporcji ekonomicznych i społecznych między poszczególnymi państwami.

13.09.2008 r. – „Gazeta Pomorska” (tytuł: „Ścieki tylko w kanale”)
Artykuł o zbliżającym się zakończeniu robót ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków we Włocławku. Omówiony został zakres wykonanych robót w ramach Kontraktu nr 1 „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków”, Kontraktu nr 2 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami” i Kontraktu nr 3 „Obróbka i utylizacja osadów ściekowych”.

XI.2007 r. „Ekopartner” Nr 11
W artykule zamieszczonym na łamach miesięcznika „Ekopartner” została przedstawiona historia Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku oraz czynniki, które zadecydowały o złożeniu aplikacji do Komisji Europejskiej, a także kluczowe daty i fakty związane z Projektem Nr 2002/PL/16/P/PE/032 „Oczyszczanie ścieków we Włocławku”. Autor artykułu zwrócił szczególną uwagę na rolę, jaką odegrał Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej – fundusz ISPA, który umożliwił współfinansowanie tak kosztownej inwestycji, jaką była realizacja zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włocławku”. Podkreślił również wagę współpracy i pomoc ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

15.06.2007 – „Nowości Włocławskie” (tytuł: „Przewiert połączył już brzegi rzeki” – „Ścieki z Zawiśla popłyną kolektorem umieszczonym kilkanaście metrów pod korytem Wisły”)
Na głębokości pięciu pięter pod dnem Wisły zostaną umieszczone dwa rurociągi (jeden jako rezerwowy), którym ścieki z Zawiśla będą przesyłane do oczyszczalni na lewym brzegu rzeki. Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków we Włocławku”, współfinansowanego ze środków unijnych i zakładającego m.in. wybudowanie w mieście ponad 36 km nowej sieci kanalizacyjnej. Precyzyjny przewiert, w którym zostaną umieszczone rurociągi, został już wykonany, z dokładnością do pół metra, za pomocą specjalnej głowicy sterowanej komputerowo. Odprowadzanie ścieków z Zawiśla do Grupowej Oczyszczalni Ścieków umożliwi zamknięcie mało wydajnej i przestarzałej oczyszczalni lokalnej poprawiając tym samym standard życia mieszkańców osiedla.

12.12.2006 - „Polish Market” (tytuł: „Tandem jakości i ekologii w włocławskich „Wodociągach”) (tekst w j. angielskim - tytuł: „Quality and environmental Friendliness”)
Omawiając działalność inwestycyjną przedsiębiorstwa poczynając od 2000 roku akcent został położony na realizację Projektu dofinansowanego z Funduszu ISPA/FS. z podaniem opisu przedsięwzięcia i jego znaczenia ekologicznego.

XII.2006 - „Europerspektywy” (tytuł: „Postawiono na nowoczesność i jakość”)Do zdobycia pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie Polskiej Nagrody Jakości w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw usługowych w znacznym stopniu przyczyniły się podjęte działania w zakresie modernizacji i rozbudowy istniejących urządzeń, co w konsekwencji prowadzi do usprawnienia systemu zaopatrywania mieszkańców Włocławka w wodę z jednoczesną poprawą jej jakości oraz do włączenia wszystkich dzielnic miasta do sieci kanalizacyjnej. Pozyskane środki unijne w ramach Funduszu ISPA/Funduszu Spójności umożliwiły realizację inwestycji za ponad 27 mln EURO, z czego 65% stanowi przyznany przez Komisję Europejską grant. Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej z przepompowniami, co pozwoli na stuprocentowe odbieranie ścieków miejskich oraz zastosowanie nowoczesnej i najbardziej efektywnej technologii obróbki i utylizacji osadów ściekowych.

XI/XII.2006 - „FAKTY” nr 5/23 (tytuł: „Włocławska Jakość”)
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku wdraża najnowsze techniki zarządzania i technologie produkcyjne. W ramach projektu ISPA/FS (65-procentowe wsparcie Unijne) Spółka modernizuje i rozbudowuje oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną. Pozwoli to kompleksowo rozwiązać problemy gospodarki ściekowo-osadowej z unicestwianiem osadów i wykorzystaniem biogazu do celów technologicznych i grzewczych.

08.10.2006 - „Profile” (tytuł: „Wodociągi” włocławskie laureatem Polskiej Nagrody Jakości”)
Do czynników mających wpływ na zdobycie Polskiej Nagrody Jakości należy niewątpliwie zaliczyć realizowaną obecnie modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w połączeniu z proekologiczną technologią obróbki i utylizacji osadów ściekowych oraz rozbudową miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dzięki otrzymanej pomocy unijnej w formie grantu pokrywającego w 65% koszty inwestycji, wynoszące ok. 27 mln EURO, zamierzenia stały się rzeczywistością. Od dwóch lat prowadzone są prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków. W tym roku podpisano dwa pozostałe kontrakty tj. na budowę instalacji obróbki osadów i rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Efektem zainwestowania tak dużych środków będzie poprawa jakości oczyszczanych ścieków i ochrona wód, zarówno „królowej” Wisły, jak i wód głębinowych. 

27.12.2006 - „Gazeta Kujawska” (tytuł: „Prace przy rozbudowie i renowacji kanalizacji szybko postępują”)
Sieć kanalizacyjna rozbudowywana jest na osiedlach: Michelin, Zawiśle oraz Kokoszka. Prace renowacyjne rozpoczęto na Starym Mieście. Fakt ten wzbudza zrozumiałe zainteresowanie mieszkańców tych dzielnic warunkami, na jakich mogą zostać podłączone ich budynki do sieci. Istnieje szereg niejasności na ten temat, w związku z czym zaszła konieczność przypomnienia zasad i przepisów obowiązujących w tym zakresie a przede wszystkim to, że połączenie posesji z siecią miejską odbywa się na koszt MPWiK ze środków własnych oraz pozyskanych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

16.11.-06.12.2006 - „Profile” nr 23-24 (tytuł: „Konsekwencja w rozwoju MPWiK - Nikt już nie powie, że Włocławek Wisłę truje…”)
Prezentacja firmy w związku z zajęciem pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie Polskiej Nagrody Jakości w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw usługowych.
W omówieniu osiągnięć Spółki silny akcent został położony na realizowany obecnie Projekt finansowany w 65% z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Bez tego wsparcia niemożliwe byłoby podjęcie tej inwestycji. Projekt obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w połączeniu z zastosowaniem ekologicznego systemu utylizacji osadów ściekowych i rozbudowę oraz modernizację miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przedsięwzięcie będzie mieć duży wpływ na poprawę stanu środowiska - zmniejszenie zawartości azotu i fosforu w odprowadzanych ściekach, redukcja emisji gazów złowonnych, nieszkodliwe dla środowiska współspalanie wysuszonych osadów w cementowni, eliminacja infiltracji ścieków do wód gruntowych. Niezależnie od oczekiwanych efektów ekonomiczno-technologicznych w ramach realizowanego Projektu podejmowane są doraźne działania na rzecz środowiska m.in. posadzenie ok. 100 tysięcy drzew iglastych, liściastych oraz krzewów w obrębie strefy ochronnej oczyszczalni.

27.11.2006 - „Gazeta Kujawska” (tytuł: „Sukces w konkursie PNJ znaczy - wykorzystanie szans!”)
Sukces w konkursie Polskie Nagrody Jakości - zdobycie pierwszego miejsca w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw usługowych jest m.in. wynikiem podejmowanych działań zmierzających do racjonalizacji i usprawnień w zakresie gospodarki ściekowo-osadowej, o czym świadczy realizowana od dwu lat inwestycja modernizacyjna dofinansowana w 65% z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

12.11.2006 - „Przegląd Techniczny” nr 23 (tytuł: „Przepustka do Europy”)
Zarząd Spółki określił misję i wizję dla przedsiębiorstwa w 1992 r. Wytyczone zostały cele, kierunki i priorytety działań oraz wypracowano odpowiednią strategię i politykę. Zgodnie
z określonymi zadaniami zmodernizowano wszystkie stacje uzdatniania wody. W sferze gospodarki ściekowej dokonuje się prawdziwa rewolucja. Dla realizacji przedsięwzięcia pozyskano środki z Funduszu ISPA - Memorandum Finansowe podpisano w 2002 roku. Wartość inwestycji przekracza 27 mln EURO i obejmuje trzy zadania: modernizację
i rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę instalacji obróbki i utylizacji osadów oraz rozbudowę i unowocześnienie miejskiej sieci kanalizacyjnej. Komisja Europejska przyznała na realizację Projektu grant w wysokości 65%. Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania według norm ISO stanowi skuteczny instrument prawidłowego zarządzania Projektem oraz całą Spółką. Zdobycie w tym roku pierwszego miejsca w konkursie Polskiej Nagrody Jakości jest potwierdzeniem osiągnięć Spółki.

10-11/2006 - „Przegląd przemysłowy i gospodarczy” (tytuł: „Fundusze Unijne - Reaktor we Włocławku”)
Artykuł zawiera opis przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków we Włocławku” dofinansowanego w 65% z Funduszu Spójności. Jego realizacja przyniesie wymierne efekty w zakresie ochrony środowiska i stworzenia warunków dla dalszego rozwoju miasta.

09.11.2006 - „Rynki Zagraniczne” nr 45-46 (tytuł: „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku”)
Prezentacja przedsiębiorstwa z podkreśleniem znaczenia realizowanego projektu finansowanego w 65% ze środków Funduszu Spójności UE. Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej. Pozwoli to kompleksowo rozwiązać problemy gospodarki ściekowo-osadowej z utylizacją osadów i wykorzystaniem biogazu do celów technologicznych i grzewczych oraz wyjść naprzeciw zapisom konferencji z Kioto.

10.11.2006 - „Rzeczpospolita” - Dodatek lobbingowy „Jakość * Normalizacja * Certyfikacja” (tytuł: „Gonimy króliczka - Włocławskie „Wodociągi” nagrodzone w konkursie PNJ w kategorii małych i średnich organizacji usługowych”)
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku zostało laureatem XII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii małych i średnich organizacji usługowych. Prezes Zarządu Stefan Wiśniewski w udzielonym z tej okazji wywiadzie wśród osiągnięć firmy mających wpływ na przyznanie nagrody podkreślił dużą rolę realizowanego obecnie Projektu dofinansowanego z Funduszu ISPA/Funduszu Spójności Unii Europejskiej obejmującego kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowo-osadowej. Efektem podjętych starań w 2002 roku zostało podpisane Memorandum Finansowe „Oczyszczanie Ścieków we Włocławku” przyznające grant w kwocie ponad 17 mln EURO. Od dwu lat realizowany jest pierwszy kontrakt „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków” o wartości ok. 16,5 mln EURO, z czego prawie 11 mln EURO pochodzi z Funduszu Spójności. Planuje się zakończenie zadania w I kwartale przyszłego roku. W tym roku podpisano dwa pozostałe kontrakty: w marcu na budowę instalacji obróbki i utylizacji osadów ściekowych na kwotę ok. 3 mln. EURO, a sierpniu na rozbudowę kanalizacji na kwotę ok. 9,5 mln EURO. W czasie dwu najbliższych lat powstanie 37 km nowej kanalizacji. W konsekwencji pozwoli to na likwidację istniejących szamb i zrzutów nieoczyszczonych ścieków do Wisły. Nastąpi tym samym poprawa stanu sanitarnego miasta oraz czystości wód rzek głównie w Wiśle a pośrednio w Morzu Bałtyckim. Zakończenie Projektu nie oznacza zawieszenia działalności inwestycyjnej. Kolejnym wielkim wyzwaniem będzie modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu wodociągowego.

IX-X.2006 - „Inne Oblicza Historii” nr 05/2006 (tytuł: Ponad 400 lat historii włocławskich „Wodociągów” - od drewnianych rur do komputerowego monitoringu”)
Na kanwie ponad 400-letniej historii włocławskich wodociągów przejście do czasów obecnych, które przyniosły rozwiązanie problemu dostarczania zdrowej wody pokrywającej bieżące i przyszłe potrzeby mieszkańców miasta. Problemem pozostaje oczyszczanie ścieków. Wprawdzie obecny system obioru ścieków obejmuje około 90% terenów Włocławka ale z pozostałego obszaru nieoczyszczone ścieki wciąż przedostają się do gruntu lub do Wisły. Nieszczelne szamba zagrażają czystości wód gruntowych i mogą stać się niebezpieczne dla jakości wody pitnej. Dzięki pozyskaniu środków z przedakcesyjnego Funduszu ISPA (obecnie Fundusz Spójności) na Projekt „Oczyszczanie Ścieków we Włocławku”, którego wartość wynosi ponad 27 mln EURO, z czego 65% pokryte zostanie z tego funduszu, realizowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa instalacji obróbki i utylizacji osadów ściekowych oraz rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zakończenie prac przewiduje się na lata 2008/2009. Wówczas tylko ułamek procenta terenu miasta pozostanie bez kanalizacji.

 

 

X.2006 - „Panorama Polskich miast i gmin” (tytuł: „Nowy wymiar jakości Włocławskie „Wodociągi od drewnianych rur do komputerowego monitoringu”)
Oprócz licznych sukcesów odniesionych w ostatnich latach przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, w tym rozwiązanie sprawy dostarczania doskonałej jakości wody w ilościach pokrywających obecne i przyszłe potrzeby mieszkańców Włocławka, problemem pozostawało ciągle oczyszczanie ścieków. Dopiero dzięki pozyskaniu środków z Unijnego Przedakcesyjnego Funduszu ISPA (obecnie Fundusz Spójności) w wysokości 17 mln. EURO (tj. 65% wartości inwestycji) można było podjąć działania polegające na:
- modernizacji oczyszczalni ścieków - zakończenie winno nastąpić za kilka miesięcy
- budowie instalacji obróbki i utylizacji osadów ściekowych
- rozbudowie miejskiej sieci kanalizacyjnej - realizacja potrwa ok. 2 lat.
Po prawie 75 latach od zbudowania pierwszej „fabryki wody” Włocławek zamknie cykl inwestowania w struktury wodno-kanalizacyjne. Jest to ogromny wysiłek i wielki krok ku unowocześnieniu produkcji wody, odbioru ścieków i podnoszeniu jakości produktu i usług.

25.09.2006 - „Gazeta Kujawska - Wiadomości Regionalne (tytuł: „Droga przez mękę, czyli finansowanie unijnych inwestycji”)
W udzielonym wywiadzie Prezes Zarządu Pan Stefan Wiśniewski wyjaśnia niuanse realizowania płatności w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Wszystkie dokonywane płatności muszą być zgodne z ustaloną procedurą, co wymaga wielu uzgodnień i weryfikacji Stosuje się przy tym zasadę refundacji. Oznacza to, że w pierwszej kolejności angażowane są własne środki przedsiębiorstwa, do czego konieczne było uzyskanie kredytu. Obecnie korzystamy z kredytu udzielonego przez NFOŚiGW w wysokości 4,4 mln EURO o rocznym oprocentowaniu ok. 1,7%. Są to bardzo korzystne warunki. Na sfinansowanie kontraktów nr 2 i 3 tj. rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz modernizację obróbki i utylizacji osadów ściekowych przewiduje się również pozyskanie pożyczki z funduszu ochrony środowiska. Umożliwi to wykonanie m.in. 36 km nowej sieci kanalizacyjnej zamiast pierwotnie planowanych 17 km. bez zwiększania unijnej pomocy finansowej.

29.08.2006 - „Gazeta Kujawska” - Wiadomości Regionalne (tytuł: „Rozbudują sieć”)
Informacja ilustrowana zdjęciami o uroczystym podpisania kontraktu na rozbudowę sieci kanalizacyjnej z przepompowniami we Włocławku.

28.08.2006 - „Gazeta Kujawska” - Wiadomości Regionalne (tytuł: „Dziś podpisanie kontraktu na rozbudowę kanalizacji we Włocławku”)
Rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę sieci kanalizacyjnej nastąpiło ze znacznym opóźnieniem spowodowanym unieważnieniem pierwszego przetargu a następnie złożeniem protestu przez jednego z oferentów po zamknięciu drugiego przetargu. Dopiero decyzja wydana przez Zespół Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych odrzucająca protest uprawomocniła wyniki przetargu a tym samym zostało zapalone zielone światło dla rozbudowy kanalizacji we Włocławku. W dniu 28.08.2006 nastąpi uroczyste podpisanie kontraktu z wykonawcą w obecności prezydenta miasta i zaproszonych gości. Na zorganizowanej konferencji prasowej zostaną przekazane szczegóły dotyczące inwestycji.

31.07.2006 - „Gazeta Kujawska” - Wiadomości Regionalne (tytuł: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków zbliża się ku końcowi”)
Krótka informacja, iż na koniec czerwca wykonano 67% planu rzeczowego. Zakończenie przewidywane jest na maj przyszłego roku.
Prezentacja zdjęć:
- komory fermentacyjne w stadium prac wykończeniowych
- osadnik wstępny przed i po modernizacji
- reaktor biologiczny przed i po modernizacji

20.07.2006 - „Rzeczpospolita” - Ranking Samorządów 2006 (tytuł: „We włocławskich „wodociągach” konsekwentnie ku nowoczesności!”)
Do osiągnięć przedsiębiorstwa należy rozpoczęcie największej obecnie we Włocławku inwestycji - modernizacji oczyszczalni ścieków - w oparciu o unijny fundusz ISPA/FS. Za ponad 26 mln EURO, z czego 65% pochodzi z kasy unijnej, zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków i rozbudowana miejska sieć kanalizacyjna z przepompowniami. Zbudowana zostanie również instalacja do obróbki i utylizacji osadów ściekowych.

09-31.05.2006 - „Profile” (tytuł: „ISPA szaleje we Włocławku - Modernizacja oczyszczalni ścieków minęła półmetek”)
W latach 1998/99 zakończono cykl rozbudowy i modernizacji siedemdziesięcioletniej stacji uzdatniania wody na Krzywych Błotach oraz rozpoczęto modernizację stacji „Zazamcze”. Sfinalizowanie tych inwestycji, wprowadzających nowoczesne techniczne i technologiczne rozwiązania, pozwoliło osiągnąć zdolność dostarczania mieszkańcom dobrej jakościowo wody przekraczającą znacznie aktualne potrzeby.
Obecnie trwa walka o nowoczesność w sferze gospodarki ściekami. Przedsiębiorstwo wykorzystało szansę stworzoną przez Unię Europejską w formie przedakcesyjnych programów pomocowych, w tym programu ISPA. W dniu 20 września 2002 zostało podpisane w Brukseli Memorandum Finansowe „Oczyszczanie ścieków we Włocławku” a 17 września 2004 r. zawarty został, po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego, pierwszy kontrakt na roboty „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków”. Ogólna wartość przedsięwzięcia, obejmującego poza oczyszczalnią ścieków również modernizację systemu obróbki i utylizacji osadów oraz rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej, wynosi prawie 27,5 mln EURO. Komisja Europejska przyznała grant w wysokości 65% tj. ponad 17,7 mln EURO, z czego na samą oczyszczalnię przypada kwota 10,4 mln EURO. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków (GOŚ) oddana do użytku w 1983 roku jest obecnie mało efektywna i nie jest w stanie osiągnąć parametrów redukcji związków biogennych określonych dyrektywami UE. Jej modernizacja jest zatem konieczna. W tym roku zakończono prace na budynku dmuchaw, wykonano ostatnie próby na pierwszym bloku biologicznym z osadnikami wtórnymi, oddano główny budynek technologiczny oraz konstrukcje żelbetowe komór fermentacyjnych. Oddano też nową kotłownię technologiczną pracującą w oparciu o jedną z najnowocześniejszych technologii (Viessmann’a). W marcu podpisano kontrakt z konsorcjum firm: Veolia Water Systems Sp. z o.o. w Krakowie i Krüger A/S z Danii na budowę instalacji obróbki i utylizacji osadów ściekowych. Na podstawie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko przyjęto rozwiązanie polegające na suszeniu odwodnionych osadów w wysokiej temperaturze (90% suchej masy) a następnie współspalanie wysuszonego osadu w cementowni. Realizacja inwestycji rozwiąże uciążliwy i kosztowny problem składowania oraz zagospodarowania osadów. Finalizowana jest procedura przetargowa dla kontraktu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami”. Dla miasta będzie to szczególnie ważna inwestycja. Powstanie 30 km nowej sieci w ulicach pozbawionych dotąd kanalizacji. Będą „wielkie wykopki w mieście” i określa się to prawdziwym szaleństwem ISPA we Włocławku.

22.05.2006 - „Gazeta Kujawska - Wiadomości Regionalne” (tytuł: „Gorąca wiosna na modernizowanej oczyszczalni ścieków”)
Ostra zima uniemożliwiła wykonywanie większości robót ziemnych i betonowych oraz instalacyjnych na wolnym powietrzu. Miało to wpływ na powstanie opóźnień. Innym elementem rzutującym na tempo prac była znaczna ilość robót dodatkowych i zamiennych. Decyzje o podjęciu takich robót wymagają szczegółowych analiz technicznych i kosztowych oraz przestrzegania procedur związanych z ich uzgadnianiem i zatwierdzaniem. Powyższa sytuacja spowodowała konieczność opracowania nowego harmonogramu prac. Realizacja prac wskazuje, że opóźnienia nie stanowią zagrożenia dla wykonania inwestycji w planowanym terminie.
W kwietniu przekazano Wykonawcy wszystkie najważniejsze obiekty, co umożliwia prowadzenie pełnego frontu robót. Niektóre zadania zostały już zakończone m.in. budynek krat, reaktor biologiczny, osadniki wtórne, stacja dozowania koagulantu, stacja dmuchaw, kotłownia technologiczna, rurociągi osadu wstępnego i nadmiernego, piaskownik, sieć cieplna. Na innych obiektach prace są bardzo zaawansowane m.in. na osadnikach wstępnych, zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego, stacji mechanicznego zagęszczania osadu, zamkniętych komorach fermentacyjnych, głównym budynku technologicznym, reaktorze biologicznym, osadnikach wtórnych. W sumie prace zostały ukończone na 11 obiektach a na 26 są bardzo zaawansowane (średnio w 70%). Rozpoczęto też prace związane z przejęciem kolejnego dużego frontu robót na „ścieżce biogazu”. W dniu 3 marca br. został podpisany kontrakt nr 03 na wykonanie instalacji obróbki i utylizacji osadów ściekowych. Wyłonionym w przetargu wykonawcą zostało Konsorcjum Krüger A/S Gladsaxevej Dania/ Veolia Water Systems Sp. z o.o. Kraków. Cena kontraktu wynosi € 2 908 000. Inżynier Kontraktu wyznaczył datę rozpoczęcia realizacji kontraktu na dzień 30.03.2006. Obecnie wykonawca opracowuje projekt budowlany. W dniu 24.04.2006 nastąpiło otwarcie ofert dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami” (kontrakt nr 02). Wpłynęły 4 oferty, z których jedna nie spełniała wymagań podmiotowych, dwie wymagań formalnych a ostatnia nie mogła być zaakceptowana, ponieważ oferowana cena przekraczała kwotę, jaką zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia. Przetarg został unieważniony. Następny przetarg powinien mieć miejsce w lipcu. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej szczególnie interesuje mieszkańców miasta. W wyniku tej inwestycji przybędzie ponad 30 km nowej sieci kanalizacyjnej z przyłączami, powstanie 15 lokalnych przepompowni a ponad 3 km starej sieci poddane zostanie renowacji.

10.04.2006 - „Nowości Włocławskie” (tytuł: „Kilometry rur za grube miliony”)
Rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę sieci kanalizacyjnej we Włocławku zaplanowano na 12 kwietnia. Inwestycja zakłada budowę ok. 30 km kanalizacji w dzielnicach: Kokoszka, Południe, Stare Miasto, Michelin-Mielęcin i Zawiśle. Obejmuje ona również renowację ok. 3 km istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz budowę 15 lokalnych przepompowni ścieków. Powstałe opóźnienie w realizacji zadania spowodowane zostało koniecznością wprowadzenia zmian do pierwotnych założeń a to wymagało nowych uzgodnień z NFOŚiGW oraz Ministerstwem Środowiska. Przedsięwzięcie jest finansowane w 65% z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. O uzyskanie zamówienia ubiega się wiele firm.. Wykonawca zostanie zobowiązany do zrealizowania inwestycji w ciągu 33 miesięcy, co oznacza, że termin zakończenia prac nastąpi w 2009 roku. Realizacja zadania pozwoli na wyeliminowanie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do Wisły oraz likwidację szamb.

20.03.2006 - „Gazeta Kujawska” - Wiadomości Regionalne (tytuł: „Nowy etap na modernizowanej oczyszczalni - Powstanie instalacja obróbki i utylizacji osadów ściekowych”)
W dniu 2 marca 2006r. podpisano kontrakt na roboty, którego przedmiotem jest budowa instalacji obróbki i utylizacji osadów ściekowych. Będzie to całkowicie nowy obiekt. Już w 2002 roku została opracowana koncepcja programowo-przestrzenna wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko, na podstawie której za najbardziej optymalne rozwiązanie zostało uznane suszenie odwodnionych osadów w suszarni wysokotemperaturowej a następnie wywożenie wysuszonego osadu (90% suchej masy) do cementowni celem jego współspalania. Do tego niezbędne jest zbudowanie na terenie oczyszczalni instalacji suszenia osadów zlokalizowanej w nowym budynku przylegającym do głównego budynku technologicznego. Wysuszony osad transportowany będzie do zbiornika magazynowego a następnie przewożony samochodami do cementowni. Obecnie osady ściekowe są odwadniane mechanicznie na prasach komorowych a następnie mieszane z wapnem palonym celem higienizacji. Rosnąca ilość osadów (nastąpiło już wyczerpanie pojemności lagun) oraz coraz bardziej rygorystyczne przepisy prawne, zgodne z normami europejskimi, spowodowały, że uporządkowanie gospodarki osadami stało się konieczne. Mając na uwadze problemy związane z brakiem odbiorców osadu wapnowanego, wysokie koszty zagospodarowania osadów oraz przewidywane dalsze ograniczenia związane z występowaniem w osadach toksycznych związków organicznych, przystąpiono do szukania efektywnych rozwiązań końcowej utylizacji osadów. Temu celowi służy podpisany kontrakt z Konsorcjum VEOLIA Water System Sp. z o.o. w Krakowie i KRÜGER A/S z Danii.

23.01.-05.02.2006 – „Gazeta Samorządu i Administracji” (tytuł: „Wodociągowa filozofia jakości; Włocławek – studium przypadku”)

W ramach prezentacji przedsiębiorstwa i jego osiągnięć poruszony został problem systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków. Dotychczasowe działania na tym odcinku były fragmentaryczne. Dopiero skorzystanie z programu ISPA stworzyło szansę uzyskania odpowiednich środków na kompleksową modernizację całego systemu. Ogólna wartość inwestycji wynosi prawie 27,5 mln EURO, z czego 65% zostanie pokryte z przyznanego grantu. Przedsięwzięcie obejmuje poza modernizacją oczyszczalni ścieków jeszcze dwa zadania: rozbudowę sieci kanalizacyjnej z przepompowniami i budowę instalacji obróbki i utylizacji osadów ściekowych. Modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwi usuwanie ze ścieków azotu i fosforu zgodnie z normami UE. W wyniku rozbudowy sieci kanalizacji miejskiej Włocławek zostanie skanalizowany w ponad 95%. Zlikwidowane zostaną szamba w starym śródmieściu i na nowych osiedlach domków jednorodzinnych.

12-31.01.2006 – „Profile” (tytuł: „FAIR PLAY znaczy: My też jesteśmy godni zaufania! Piąty certyfikat i złota statuetka „Fair Play” dla włocławskich „Wodociągów”)
Omówienie osiągnięć przedsiębiorstwa predestynujących do otrzymania nagrody „Fair Play”. Konsekwencją modernizacji trzech stacji uzdatniania wody jest bardzo wysoka jakość wody. W gospodarce ściekowej następuje prawdziwa rewolucja. Oczyszczalnia ścieków zbudowana na początku lat osiemdziesiątych wymagała modernizacji, aby sprostać obecnym wymaganiom w sferze ekologii z uwzględnieniem postępu technicznego w tej dziedzinie. Z powodzeniem sięgnięto po pomoc z UE w ramach przedakcesyjnego funduszu ISPA (obecnie Fundusz Spójności). Otrzymano grant w wysokości 65% wartości całej inwestycji, której koszt całkowity skalkulowano na ok. 130 mln. zł. Już ponad 50% zadań zostało zrealizowanych. W tym roku rozpoczną się prace przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej oraz budowie instalacji utylizacji osadów ściekowych. i biogazu.
W modernizowanej oczyszczalni ścieków zakończono prace przy kolejnym obiekcie -kotłowni technologicznej. Przeprowadzone zostały wszystkie próby techniczne i obiekt oczekuje na odbiór i uruchomienie. Pełna praca kotłowni nastąpi z chwilą gotowości instalacji współpracujących tj. fermentacja osadu i uzyskiwanie biogazu. Oprócz kotłowni prace zakończono już na innych obiektach np. budynek dmuchaw, budynek krat, piaskowniki, główny budynek technologiczny. W trakcie ostatnich prób jest pierwszy blok biologiczny z osadnikami wtórnymi. Na ukończeniu są konstrukcje żelbetowe komór fermentacyjnych – najwyższe na oczyszczalni (22 m wysokości).

31.01.2006 – „Gazeta Prawna” (Dział: „Gazeta Gospodarcza”; tytuł: „Włocławek dba o jakość i środowisko”)
Zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych umożliwia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku świadczyć usługi na rzecz mieszkańców o najwyższym standardzie. Przeprowadzana modernizacja oczyszczalni ścieków z udziałem środków Unii Europejskiej pozwoli uzyskać efekty oczyszczania zgodne ze standardami unijnymi a także osiągnąć cele programu ochrony środowiska z jednoczesną poprawą warunków pracy.

Grudzień 2005 – „Polish Market” (tytuł: „Nowy wymiar jakości” (publikacja w j. angielskim)
Omówienie osiągnięć przedsiębiorstwa w zakresie unowocześnienia w ostatnich latach instalacji uzdatniania wody i poprawy jej jakości. W ubiegłym roku rozpoczęto prace modernizacyjne związane z oczyszczaniem ścieków. Niezbędne na ten cel nakłady rzędu 130 mln. zł. zostaną w 65% pokryte z funduszu Unii Europejskiej. Realizowane są również dwa następne zadania tj. rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz obróbka i utylizacja osadów ściekowych z produkcją biogazu. Wysiłki przedsiębiorstwa doceniane są poprzez przyznawanie mu coraz to nowych nagród i wyróżnień.

11-12.2005 – „Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy” (tytuł: „Woda najsmaczniejsza i najzdrowsza – czyli zaproszenie do Włocławka!”)
Wyróżnienie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w XI edycji konkursu „Polska Nagroda Jakości” świadczy o tym, że firma prezentuje prawdziwie europejskie standardy. Działania podjęte na początku lat dziewięćdziesiątych spowodowały wyraźną poprawę jakości wody, która należy obecnie do najsmaczniejszych i najzdrowszych w Polsce. Podjęto również decyzje o konieczności kompleksowej modernizacji systemu oczyszczania ścieków. Brakowało jednak na to środków finansowych. Sięgnięto po pomoc Unii Europejskiej. Pierwszym krokiem było podpisanie w roku 2002 Memorandum Finansowego. Wartość całego Projektu składającego się z trzech zadań tj.: modernizacji oczyszczalni, modernizacji systemu obróbki i utylizacji osadów oraz rozbudowy i modernizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej wynosi € 27 238 000 (ok. 120 mln. zł). Komisja Europejska przyznała grant w wysokości 65% tj. ponad € 17 700 000,z czego na samą oczyszczalnię ścieków przypada kwota ponad € 10 400 000. Do chwili obecnej udało się zrealizować ponad 40% planowanych zadań w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. W roku przyszłym rozpoczęte zostaną prace w zakresie rozbudowy miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz budowy instalacji obróbki i utylizacji osadów pościekowych. Całokształt działań mających na celu przekształcenie firmy w nowoczesne i sprawne przedsiębiorstwo przyniósł wiele nagród i wyróżnień.

30.12.2005 – 05.01.2006 – „Puls Regionu” (tytuł: „Kotły w ruch”)
Na modernizowanej oczyszczalni ścieków zakończone zostały prace na kolejnym obiekcie – kotłowni technologicznej. Przeprowadzono wszystkie próby techniczne i obiekt oczekuje na odbiór i uruchomienie. Ostateczne przekazanie i rozpoczęcie pracy kotłowni uzależnione jest od gotowości całego układu technologicznego. Chodzi tu głównie o nowe instalacje fermentacji osadu i uzyskiwania biogazu. Winno to nastąpić we wrześniu przyszłego roku. Kotłownia jest jednym z wielu obiektów, których budowę lub modernizację już zakończono. W trakcie ostatnich prób jest pierwszy blok biologiczny z osadnikami wtórnymi, główny budynek technologiczny oraz konstrukcje żelbetowe obiektów komór fermentacyjnych. Zakończono już prace na budynku krat, przy piaskownikach. Zaawansowanie finansowe inwestycji na koniec roku wyniesie 47% a rzeczowe ponad 50%. Kotłownia jest obiektem nowoczesnym, w pełni zautomatyzowanym. Pracuje w oparciu o technologię Viessmanna. Jej moc wynosi 2 MW i jest w stanie pokryć wszystkie potrzeby oczyszczalni wraz z całym zapleczem pomocniczym i administracyjnym.

23-29.12.2005 – „Puls Regionu” (tytuł: „Złota Statuetka „Fair Play” dla włocławskich „Wodociągów”)
Komentarz na temat działalności i osiągnięć przedsiębiorstwa w związku z przyznaniem firmie Złotej Statuetki „Fair Play”. Do sukcesu przyczyniły się m.in. prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków świadczące o nowoczesności w technice i technologii. Już ponad 40% zadań zostało zrealizowanych. W nadchodzącym roku rozpoczną się prace przy rozbudowie sieci kanalizacji miejskiej oraz budowie instalacji utylizacji osadów ściekowych i biogazu.

18 – 24.11.2005 – „Puls Regionu” Za wodę dwa procent – rozmowa ze Stefanem Wiśniewskim, Prezesem Zarządu MPWiK o cenach wody i ścieków w 2006 roku”
Propozycje cen wody i ścieków na 2006 rok zostały w ostatnich dniach skorygowane po uwzględnieniu wprowadzenia przez przedsiębiorstwo ostrego reżimu oszczędnościowego. Proponuje się podwyższyć ceny dla gospodarstw domowych: za wodę o 2% (3 grosze) a za ścieki o 17% (40 groszy). Podwyżka cen to przede wszystkim konieczność ekonomiczna, ale również formalna wynikająca z faktu realizowania wielkiej inwestycji modernizacyjnej całego systemu ściekowego i przyjętych w związku z tym zobowiązań zawartych w Memorandum Finansowym podpisanym z Komisją Europejską w ramach przedakcesyjnego funduszu ISPA (obecnie Fundusz Spójności).Rok 2006 będzie wyjątkowy dla realizacji inwestycji, ponieważ będą realizowane jednocześnie aż 3 kontrakty. Realizacja tego dużego przedsięwzięcia możliwa jest dzięki temu, że 65% kosztów pokrywają środki pozyskane z Unii Europejskiej. Przyznany grant UE stwarza możliwość rozwiązania trudnych, palących problemów gospodarki ściekowej na okres 20– 25 lat. Bez tej pomocy ani firma ani miasto nie byłyby w stanie wykonać tak wielkiego przedsięwzięcia. Znaczna część podstawowych obiektów oczyszczalni będzie oddawana jeszcze w tym roku. Fakt ten będzie miał wpływ na ceny świadczonych usług w roku przyszłym i następnych. Oddawanie nowych i zmodernizowanych obiektów spowoduje prawie dwukrotny wzrost majątku przedsiębiorstwa a to rodzi wzrost kosztów powstałych m.in. na skutek amortyzacji, podatku od nieruchomości, materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów obsługi pożyczki z NFOŚiGW. Jednym z efektów realizacji Projektu będzie także zwiększenie długości o ok. 30 km sieci kanalizacyjnej, a to też majątek firmy. Pomijanie obecnie aspektów ekonomiki przedsiębiorstwa byłoby niezgodne z przepisami i spowodowałoby w latach następnych jeszcze wyższe i bardziej dotkliwe podwyżki cen. Istotnym elementem jest tu również wzrost amortyzacji jako skutek wprowadzenia do eksploatacji nowych obiektów. Pamiętać także należy, że otrzymanie unijnej pomocy finansowej w wysokości 65% uwarunkowane jest udziałem własnych środków na poziomie 35% i te środki trzeba wygospodarować. Zaznaczyć należy, że proponowane podwyżki cen nie powodują żadnego wzrost zysku dla firmy – zapewniają jedynie niezbędną rentowność.

18 – 24.11.2005 – „Puls Regionu” „Leją dobrą wodę – Na Zamku Królewskim w obecności VIP-ów gospodarki polskiej włocławskie MPWiK otrzymało wyróżnienie w XI edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości”
Informacja o otrzymaniu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku wyróżnienia w XI edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii małych i średnich organizacji produkcyjnych i usługowych.

Listopad 2005 – „PROFILE” „Filozofia jakości gwarantem nowoczesności w stylu życia – Włocławskie „Wodociągi” wyróżnione Polską Nagrodą Jakości”
Sprawozdanie z uroczystości wręczenia wyróżnienia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w XI edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. Przy okazji omawiania osiągnięć przedsiębiorstwa, które posłużyły za podstawę do przyznania wyróżnienia, zaakcentowany został fakt realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków, rozbudowy miejskiej sieci kanalizacyjnej i budowy instalacji do obróbki i utylizacji osadów ściekowych. Całe przedsięwzięcie finansowane jest w 65% ze środków udzielonych przez Unię Europejską.

13.11.2005 – „Przegląd Techniczny” 23-24.2005 „Czas na jakość”
Sprawom jakości świadczonych na rzecz społeczeństwa usług Zarząd „Wodociągów” zawsze poświęcał dużo uwagi. Już w 1992 r. została zdefiniowana misja przedsiębiorstwa polegająca na zapewnieniu ciągłej dostawy wody najwyższej jakości i odbioru ścieków, ich oczyszczaniu i odprowadzaniu w taki sposób, aby spełniać wymagania norm krajowych i europejskich. Na czoło zadań wysunięto modernizację ujęć wody. Po zrealizowaniu tego zadania podjęto działania w sferze gospodarki ściekowej, która wymagała przeprowadzenia kompleksowej modernizacji Grupowej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ). Rozpoczęto starania o pozyskanie środków finansowych w ramach przedakcesyjnego funduszu Unii Europejskiej – ISPA, zakończone powodzeniem. Koszty ocenione na poziomie prawie 130 mln zł zostaną w 65% pokryte ze środków unijnych. Pozyskanie tak znacznych środków inwestycyjnych świadczy o wysokiej ocenie organizacji, stylu pracy i kultury przedsiębiorstwa. Od prawie roku trwają prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków – do końca sierpnia wykonano 25% zaplanowanych robót. Cały Projekt obejmuje ponadto rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz system obróbki i utylizacji osadów ściekowych. Na wiele lat Włocławek rozwiąże jeden z ważnych problemów miasta. Narzędziem sprzyjającym sprawnemu zarządzaniu Projektem i całym przedsiębiorstwem było wdrożenie procedur ISO 9001 i 14001. Przyczyniło się to również do uzyskania w ostatnich latach szeregu nagród i wyróżnień.

10.11-17.11.2005 – „Puls Regionu” „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku wśród finalistów XI edycji krajowego Konkursu Polskiej Nagrody Jakości”
Na uroczystość wręczania Nagród Polskiej Nagrody Jakości (Zamek Królewski 11.11.2005) zaproszeni zostali przedstawiciele kierownictwa i załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku. Do konkursu PNJ włocławskie „Wodociągi” zgłosiły akces po wygraniu regionalnego Kujawsko-Pomorskiego Konkursu TQM. Po pomyślnym przejściu przez 2-gi etap (samoocena+weryfikacja) w 3cim etapie (wizytacja przedsiębiorstwa) MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku otrzymało 637 punktów i znalazło się wraz z zaledwie ośmioma innymi firmami wśród wyróżnionych w Konkursie.

09.11.2005 – „Rzeczpospolita” – Dodatek promocyjno-reklamowy „Jakość i Certyfikacja” - „Jakość wody i ścieków przepustką Włocławka do Europy”
Otrzymanie wyróżnienia w konkursie Polskiej Nagrody Jakości w kategorii małych i średnich organizacji produkcyjnych i usługowych poprzedzone zostało szeregiem innych wyróżnień i nagród m.in. przyznanie miejsca w „Panteonie Ekologii”, „Hity” – 2003, 2004 „Fair Play” – cztery edycje, „Gazele Biznesu”, „Firma Przyjazna Środowisku”, „Lider jakości” w Kujawsko-Pomorskim konkursie TQM, „Mister Poland”, Certyfikat jakości ISO 9001 i 1401. Uzyskane nagrody i wyróżnienia są wynikiem konkretnych osiągnięć firmy w zakresie świadczonych usług, wprowadzanych usprawnień oraz dobrej organizacji. Po rozwiązaniu problemu dostaw dobrej jakościowo wody w roku ubiegłym rozpoczęto modernizację oczyszczalni ścieków. Połączone jest to również z rozbudową miejskiej sieci kanalizacyjnej. W efekcie Włocławek skanalizowany będzie w ponad 95%. Trzecim zadaniem jest zbudowanie instalacji do obróbki i utylizacji osadów ściekowych (suszenie i produkcja biogazu). Na ten cel przewidziano ponad 130 mln zł, z czego 65 % pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej. Modernizacja całego systemu oczyszczania ścieków, rozbudowy sieci kanalizacyjnej i utylizacji osadów rozwiąże istniejący problem i stanowić będzie duży krok ku nowoczesności gwarantujący wysoką jakość świadczonych usług oraz ochronę środowiska.

09.11.2005 – „Rzeczpospolita” – Dodatek promocyjno-reklamowy „Jakość i Certyfikacja” - „Finał XI edycji konkursu Polska Nagroda Jakości”
Informacja o przyznaniu wyróżnienia w XI edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii małych i średnich organizacji produkcyjnych i usługowych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku.

28.10-03.11.2005 – „Na Fali” „Z kart historii włocławskich „Wodociągów” – Nie ma miasta bez wodociągów i kanalizacji”
Historia powstania i rozwoju włocławskich wodociągów począwszy od nadania miastu w 1577 roku przez króla Stefana Batorego przywileju zezwalającego na budowę wodociągu miejskiego do dnia dzisiejszego. Obecnie problem dostarczania miastu dobrej jakościowo i zdrowej wody został rozwiązany. Budowa kanalizacji miejskiej została rozpoczęta dopiero w 1912 roku. Obecny stan w tym zakresie jest niezadowalający. Podjęte decyzje związane z pozyskaniem środków z funduszu ISPA stwarzają warunki dla szybkiego uporania się również z tym problemem.

21.10-27.10.2005 – „Puls Regionu” „Jakie zmiany cen za wodę i ścieki w 2006 – Idą w górę”
Kontynuacja omawiania problemu poruszonego na łamach tygodnika z datą 14 20.10.2005. Przedsiębiorstwo podjęło szereg działań, które pozwoliły ograniczyć wysokość zakładanych pierwotnie podwyżek cen za świadczone usługi na rzecz mieszkańców m.in. zmniejszenie zatrudnienia, oszczędne gospodarowanie surowcami, energią i materiałami. Należy zwrócić uwagę na fakt, że aczkolwiek realizacja Projektu finansowanego z Funduszu Spójności UE na obecnym etapie wiąże się z ponoszeniem znacznego obciążenia finansowego, to w przyszłości przyniesie odczuwalne oszczędności m.in. w zakresie utylizacji osadów ściekowych, które po wysuszeniu będą spalane w pobliskiej cementowni. Obecnie osady są składowane a następnie wywożone do miejscowości Janikowo. W 2006 roku nastąpi intensyfikacja wywozu osadów z uwagi na brak miejsca na ich magazynowanie na terenie przedsiębiorstwa a to wiąże się z dodatkowymi kosztami (ok. 400 tys. zł).

14.10-20.10.2005 – „Puls Regionu” „Będą wyższe ceny za wodę i ścieki”
Konieczność podwyższenia cen za dostawę wody i odbiór ścieków spowodowana jest szeregiem czynników. Jednym z nich jest realizacja Projektu polegająca na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków, modernizacji obróbki i utylizacji osadów ściekowych oraz rozbudowie miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wprawdzie inwestycja jest finansowana w 65% z Funduszu Unijnego (Spójności), niemniej 35% kosztów musi być poniesione przez samo przedsiębiorstwo. Spłata kredytu, amortyzacja, podatki od nieruchomości wpłyną na wyższe koszty firmy. Dochodzi do tego wymóg określony przy udzielaniu subwencji przez UE, iż społeczność Włocławka partycypować będzie w kosztach Projektu w wysokości co najmniej 3% dochodu dyspozycyjnego statystycznego mieszkańca. Niespełnienie tego wymogu groziłoby zwrotem całości udzielonej subwencji. Jest to zatem wysiłek konieczny biorąc pod uwagę fakt, że bez modernizacji niemożliwa byłaby dalsza eksploatacja istniejących przestarzałych instalacji.

12.10.2005 – „Gazeta Kujawska” „Co uskrzydla, a co kotwiczy?
Po wrześniowej wizytacji placu budowy przez Radę Nadzorczą MPWiK stwierdzono, że realizacja kolejnych zadań przebiega zgodnie z harmonogramem i nie ma zagrożeń dla terminowego zakończenia inwestycji. Jeszcze w tym roku winny być zakończone prace obejmujące kratownice, piaskownik, osadniki wstępne, stację dmuchaw, jeden reaktor biologiczny, kotłownię gazową i system rozdzielni z sieciami elektrycznymi. Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z unowocześnieniem obróbki i utylizacji osadów ściekowych oraz rozbudową miejskiej sieci kanalizacyjnej możliwa jest dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej przyznanej w ramach Funduszu ISPA (obecnie Fundusz Spójności) w kwocie prawie 18 mln EURO. Osiągnięty zostanie zakładany efekt ochrony środowiska i dostosowanie do obowiązujących norm krajowych i UE.
Niezależnie od dużego udziału bezzwrotnych środków pomocowych przyznanych przez UE (65%) przedsięwzięcie wiąże się również z wyższymi kosztami dla samego przedsiębiorstwa (spłata kredytów, amortyzacja, podatki od nieruchomości). Również partycypacja mieszkańców Włocławka w finansowaniu Projektu uwarunkowana została wymaganiami UE i określona w Memorandum Finansującym. Wysiłek taki jest nie tylko potrzebny ale bezwzględnie konieczny.

30.09-06.10.2005 – „Puls Regionu” „Pod kontrolą”
Rada Nadzorcza MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w trakcie wizytacji placu budowy zapoznała się ze stanem zaawansowania robót. Postęp jest widoczny. Budynek dmuchaw za kilka dni oddany zostanie do rozruchu – pozostaje do zakończenia część elektryczna, co związane jest z oddaniem głównej stacji zasilania i rozdzielni obiektowych. Trwają prace na osadnikach wtórnych i wstępnych. Modernizacja tych ostatnich jest w zasadzie zakończona. Podobnie finalizowane są prace w budynku krat, gdzie wykonano już kanał ścieków surowych a na jednym z trzech piaskowników kończy się renowację betonów. Zaskakują swymi rozmiarami komory fermentacyjne. Symbolizują one bodaj najistotniejszą zmianę technologiczną – fermentację osadu ściekowego zamiast tylko dotychczas stosowanego wapnowania. Postęp prac daje podstawy gwarancji dotrzymania ustalonych terminów realizacji.

Sierpień 2005 - Miesięcznik „Europejczyk” „Od drewnianych rur do komputerowego monitoringu...
Uroczystość w salach Teatru Impresaryjnego z udziałem licznie zaproszonych ważnych gości była punktem kulminacyjnym obchodów 70-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku. Relacji z uroczystości towarzyszy opis historii przedsiębiorstwa i jego osiągnięć zwłaszcza
w ostatnim okresie. Na początku lat dziewięćdziesiątych sformułowano wizję i misję przedsiębiorstwa jako firmy nowoczesnej, dobrze zorganizowanej, efektywnej, dbającej o klienta i świadczącej usługi na najwyższym poziomie. Obecnie w wyniku zrealizowanych inwestycji wszystkie stacje uzdatniania z pełną automatyzacją filtracji i nowoczesną technologią dostarczają wodę o standardzie nawet wyższym niż to określają normy Unii Europejskiej.
Ostatnim problemem, który doczekał się rozwiązania, jest gospodarka ściekami. Dzięki pozyskaniu środków z unijnego przedakcesyjnego funduszu ISPA (ponad 80 mln PLN tj. 65% wszystkich wydatków) dokonana zostanie modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i modernizacja systemu składowania i utylizacji osadów ściekowych oraz rozbudowa i modernizacja miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przewiduje się, że prawie cały teren miasta zostanie objęty siecią kanalizacyjną, co umożliwi likwidację szamb i bezpośrednich odprowadzeń ścieków do rzeki Wisły.
Za zasługi na rzecz mieszkańców przedsiębiorstwo zostało uhonorowane Medalem Prezydenta miasta Włocławek. Wyróżniający się pracownicy otrzymali odznaczenia i listy gratulacyjne w tym m.in. Kierownik i Zastępca Kierownika Działu Realizacji Projektu (Złoty Krzyż Zasługi).

29.07-4.08.2005 – „Puls Regionu” „Środki z ISPA trafnie zainwestowane ... Na oczyszczalni pierwszy obiekt”
Na zorganizowanej konferencji prasowej z okazji oddania w lipcu budynku dmuchaw wraz z technologicznym wyposażeniem, na którą zostali zaproszeni dziennikarze regionalnych masmediów, zaprezentowano stan realizacji Projektu zwanego potocznie „Projektem ISPA” z racji bardzo poważnych środków uzyskanych z unijnego przedakcesyjnego funduszu ISPA, który obecnie został zastąpiony przez Fundusz Spójności. Oddanie stacji dmuchaw nie wiąże się z jej jednoczesnym uruchomieniem, ponieważ musi to być skoordynowane z uruchomieniem całego bloku biologicznego oczyszczania. Uruchomienie tego bloku może nastąpić za miesiąc w powiązaniu z innymi nowymi instalacjami, urządzeniami, aparaturą i sterowaniem całym blokiem. Mimo istniejących utrudnień w postaci prowadzenia robót bez możliwości wyłączenia eksploatowanej oczyszczalni, konieczności modyfikacji pewnych rozwiązań technologicznych mających na celu dostosowanie parametrów jakościowych do aktualnych wymagań, termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony a nawet istnieje szansa skrócenia wykonania robót budowlanych do końca 2006 r. zamiast w maju 2007 r.
Projekt realizowany jest dziesiąty miesiąc. Dokonane płatności do końca czerwca wynoszą € 3 021 950,- z czego € 1 964 267,- zostało sfinansowane ze środków Funduszu Spójności UE. Rzeczowe zaawansowanie prac po dziewięciu miesiącach kształtuje się na poziomie 25%. Przy realizacji kontraktu Wykonawca zaangażował lokalnych podwykonawców, którzy dają świadectwo wiarygodności i profesjonalizmu.
Całe przedsięwzięcie oprócz modernizacji oczyszczalni ścieków obejmuje również:
- rozbudowę sieci kanalizacyjnej z przepompowniami (ogłoszenie o przetargu planowane jest na sierpień br., a zawarcie kontraktu z wyłonionym wykonawcą na listopad br.)
- obróbkę i utylizację osadów ściekowych (podpisanie kontraktu z wybranym wykonawcą winno nastąpić we wrześniu br.)

29.07-4.08.2005 – „Puls Regionu” „Barometr Apolityczny”.
W rubryce pod zdjęciem Zastępcy Kierownika Działu Realizacji Projektu Zbigniewa Kaszewskiego znajduje się stwierdzenie, iż modernizacja oczyszczalni ścieków we Włocławku finansowana w dużej mierze ze środków Unii Europejskiej może być przykładem wzorowo prowadzonej inwestycji komunalnej. Roboty budowlane przewiduje się zakończyć szybciej niż to wynika z planu.

27.07.2005 – „Nowości Włocławskie” „Wszystko idzie zgodnie z planem – Inwestycje. Modernizacja włocławskiej oczyszczalni ścieków nabiera tempa”
Postęp robót przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków jest tak zaawansowany, iż istnieje szansa oddania inwestycji do użytku przed terminem. Planowany termin zakończenia inwestycji upływa w maju 2007 r. Wykonawca tj. konsorcjum HYDROBUDOWA Włocławek/PBG chce zakończyć roboty budowlane do końca 2006 roku. Zostały już zamontowane specjalne dmuchawy
w „sercu” oczyszczalni ścieków. Kończy się montaż rurociągów sprężonego powietrza. Prawdopodobnie za miesiąc nastąpi rozruch całej machiny koordynującej pracę oczyszczalni. Cały Projekt obejmuje poza modernizacją samej oczyszczalni również rozbudowę sieci kanalizacyjnej z przepompowniami oraz modernizację obróbki i utylizacji osadów ściekowych a jego koszt wyniesie około 28 mln EURO, z czego ponad 17 mln EURO pochodzi z Unijnego Funduszu Spójności (ISPA). Projekt do tej pory został zrealizowany w 22 procentach.

27.07.2005 – „Gazeta Kujawska”- Wiadomości Regionalne „Zgodnie z planem”
Pod zdjęciem przedstawiającym pracowników odnawiających zbiornik krótka informacja o trwającej od kilku miesięcy modernizacji oczyszczalni ścieków we Włocławku przez konsorcjum „Hydrobudowa”/PBG. W końcowej fazie są prace przy osadnikach wstępnych i wtórnych, stacji dmuchaw, zamkniętych komorach fermentacyjnych. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

22-28.07.2005 – „Puls Regionu” Przyśpieszenie – Na oczyszczalni ścieków na przyjęcie gotowy pierwszy obiekt”
Dyrektor Kontraktu ze strony Wyk

 

drukuj (Przegląd publikacji prasowych)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Marciniak
  • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
    data publikacji: 2005-06-20 12:01
  • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
    ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 10:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15094
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-01 10:35:43