Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

KALENDARIUM

 

25.02.2015 r. - zakończenie realizacji Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Realizacja zakresu rzeczowego wszystkich zadań została zakończona, co zostało potwierdzone Protokołami odbioru

25.02.2015 r. – podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 7 „Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z przepompowniami”, firmą Dobrowolski Sp. z o.o. we Wschowie. Przedmiotem zawartego Aneksu nr 1 było ujednolicenie zapisów umowy.

09.02.2015 r. – podpisanie Aneksu nr 2 do umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 7 „Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z przepompowniami”, firmą Integra Kamiński Sp. z o.o. w Gdyni. Przedmiotem Aneksu nr 2 było ujednolicenie zapisów umowy.

23.01.2015 r. – podpisanie Aneksu nr 6 do umowy nr POIS.01.01.00-00-105/09-00 z dnia 20.01.2010 r., zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, o dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Podpisanie Aneksu nr 6 podyktowane było uzasadnioną potrzebą wprowadzenia zmian w treści umowy z załącznikami, w szczególności w zakresie okresu trwałości Projektu, wskaźników do monitorowania oraz źródeł finansowania wkładu własnego.

16.12.2014 r. – podpisanie Aneksu nr 5 do umowy nr POIS.01.01.00-00-105/09-00 z dnia 20.01.2010 r., zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, o dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Aneks nr 5 objął swoim zakresem zmianę terminu potwierdzenia efektu ekologicznego.

16.10.2014 r. – podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 7 „Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z przepompowniami”, firmą Integra Kamiński Sp. z o.o. w Gdyni. Przedmiotem Aneksu nr 1 było ujednolicenie zapisów umowy.

25.08.2014 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 7 „Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z przepompowniami”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Wykonawcą kontraktu została firma Integra Kamiński Sp. z o.o. w Gdyni. Umowa obejmuje zakup i dostawę dla MPWiK we Włocławku fabrycznie nowego wielofunkcyjnego pojazdu specjalistycznego z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej, wyposażonego w system jednostopniowego odzysku wody (samochód nr 1). Zawarta umowa obejmuje również przeszkolenie wytypowanych pracowników MPWiK w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji samochodu.

20.08.2014 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 7 „Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z przepompowniami”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Wykonawcą kontraktu została firma Dobrowolski Sp. z o.o. we Wschowie. Umowa obejmuje zakup i dostawę dla MPWiK we Włocławku fabrycznie nowego wielofunkcyjnego pojazdu specjalistycznego z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz rurociągów tłocznych (samochód nr 2). Zawarta umowa obejmuje również przeszkolenie wytypowanych pracowników MPWiK w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji samochodu. 

30.06.2014 r. – zakończenie realizacji Kontraktu nr 6 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap III”, Zadanie 3 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Michelin oraz w ul. Rózinowskiej i Ogrodowej”. Łącznie w dzielnicy Michelin i dzielnicy Zazamcze wybudowano 2789,15 metrów kanalizacji sanitarnej oraz 1 przepompownię ścieków. 

09.05.2014 r. – udział Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, zorganizowanej z okazji przypadającej 10. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Mieszkańcy Włocławka mieli możliwość zwiedzania największego i najstarszego Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota”, gdzie w latach 2010-2012 realizowane były roboty w ramach Kontraktu nr 4 „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej”, wchodzącego w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Włocławianie, poprzez zwiedzanie obiektów technologicznych, mieli okazję poznać proces uzdatniania wody, zanim trafi ona do kranów w gospodarstwach domowych. 

29.04.2014 r. – podpisanie Aneksu nr 2 do umowy z Wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Michelin oraz w ul. Rózinowskiej i Ogrodowej”, wchodzącego w zakres Kontraktu nr 6 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap III”, firmą Skanska S.A. Przedmiotem Aneksu nr 2 była zamiana studni T2 w ul. Wczasowej.

03.02.2014 r. – podpisanie Aneksu nr 4 do umowy nr POIS.01.01.00-00-105/09-00 z dnia 20.01.2010 r., zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, o dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Aneks nr 4 objął swoim zakresem m.in. rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu o Kontrakt nr 7 „Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z przepompowniami”.

08.08.2013 r. – podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Michelin oraz w ul. Rózinowskiej i Ogrodowej”, wchodzącego w zakres Kontraktu nr 6 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap III”, firmą Skanska S.A. Przedmiotem Aneksu nr 1 była zmiana technologii wykonania odcinka sieci kanalizacyjnej oraz zmiana materiału rurociągu.

19.07.2013 r. – podpisanie Aneksu nr 3 do umowy nr POIS.01.01.00-00-105/09-00 z dnia 20.01.2010 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, o dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Aneks nr 3 objął swoim zakresem przesunięcie terminu zakończenia inwestycji.

08.07.2013 r. – zakończenie realizacji Kontraktu nr 3 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap II”. Łącznie w dzielnicy Michelin i dzielnicy Zawiśle wybudowano 9039,21 metrów kanalizacji sanitarnej, powstały również 3 przepompownie ścieków, a 2 przepompownie gruntownie zmodernizowano.

08.05.2013 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Michelin oraz w ul. Rózinowskiej i Ogrodowej” wchodzącego w zakres Kontraktu nr 6 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap III”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Wykonawcą została firma Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane związane z rozbudową istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej w dzielnicy Michelin oraz dzielnicy Zazamcze w następujących ulicach: ul. Miodowa (na części odcinka pomiędzy ul. Cienistą a ul. Szkolną), ul. Kościelna (na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Świetlanej), ul. Michelińska (na części odcinka w rejonie ul. Jaskółczej i Paprociej), ul. Świetlana (na części odcinka od ul. Kościelnej do ul. Bluszczowej), ul. Bobrowa (na odcinku pomiędzy ul. Paprocią a ul. Świetlaną), ul. Brzezinowa (na części odcinka pomiędzy ul. Szkolną a ul. Cienistą), ul. Szkolna (na odcinku pomiędzy ul. Brzezinową a ul. Ziołową), ul. Ziołowa (na części odcinka od ul. Szkolnej do ul. Cienistej), ul. Cienista (na części odcinka od ul. Łabędziej), ul. Pawia (na odcinku od ul. Łabędziej), ul. Pięknej (na odcinku pomiędzy ul. Jesienną a ul. Deszczową), ul. Wczasowa (na części odcinka ul. Wczasowej), ul. Zimowa (na odcinku od ul. Zimowej do ul. Pięknej), ul. Rózinowska (na odcinku od ul. Toruńskiej) oraz ul. Ogrodowa (na odcinku od ul. Toruńskiej).

07.03.2013 r. – podpisanie Aneksu nr 4 do umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 3 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap II” Konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o. w Chodczu, P.W. Hydrobud Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim, Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. we Włocławku. Aneks nr 4 objął swoim zakresemzmianę technologii wykonania komory tłoczni w ul. Kościelnej we Włocławku.

21.12.2012 r. – podpisanie Aneksu nr 2 do umowy nr POIS.01.01.00-00-105/09-00 z dnia 20.01.2010 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, o dofinansowanie Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Aneks nr 2 objął swoim zakresem m.in. rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu o trzy zadania w ramach Kontraktu nr 6 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap III”.

18.12.2012 r. – zakończenie realizacji Kontraktu nr 4 „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej” potwierdzone wystawieniem Świadectwa Przejęcia Robót przez Inżyniera Kontraktu. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował rozbudowę i modernizację Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota”, wykonanie 30 punktów pomiarowych, wymianę 200 zasuw na sieci wodociągowej oraz dostawę urządzeń do lokalizacji wycieków.

13.11.2012 r. – podpisanie Aneksu nr 3 do umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 3 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap II” Konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o. w Chodczu, P.W. Hydrobud Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim, Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. we Włocławku. Aneks nr 3 objął swoim zakresem zmianę technologii wykonania odcinków sieci kanalizacyjnej.

03.09.2012 r. – podpisanie Aneksu nr 2 do umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 3 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap II” Konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o. w Chodczu, P.W. Hydrobud Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim, Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. we Włocławku. Aneks nr 2 objął swoim zakresem zmianę materiałów i urządzeń.

30.08.2012 r. – podpisanie Aneksu nr 2 do umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 4 „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej” Konsorcjum firm: SEEN Technologie Sp. z o.o. w Warszawie, Megabit Sp. z o.o. w Warszawie. Aneks nr 2 objął swoim zakresem zmianę sposobu realizacji części zakresu robót oraz wykonanie prac zamiennych.

07.12.2011 r. – zakończenie robót w ramach Kontraktu nr 1 „Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków”. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował przebudowę i modernizację istniejącej Przepompowni Głównej.

05.12.2011 r. – podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 3 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap II” Konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o. z Chodcza, P.W. Hydrobud Sp. z o.o. z Kazimierza Biskupiego, Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. z Włocławka.Aneks nr 1 objął swoim zakresem zmianę materiałów oraz zmianę technologii wykonania odcinka sieci kanalizacyjnej.

30.09.2011 r. – zakończenie robót budowlanych związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej w ul. Planty i ul. Dziewińskiej z włączeniem w ul. Wiejską, wchodzących w zakres Kontraktu nr 2 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap I”.

29.07.2011 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 3 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap II”. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o. z Chodcza, P.W. Hydrobud Sp. z o.o. z Kazimierza Biskupiego, Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. z Włocławka.

30.04.2011 r. – zakończenie robót w ramach Kontraktu nr 2 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap I”. Łącznie w dzielnicy Michelin i dzielnicy Południe wybudowano 5711,05 metrów kanalizacji sanitarnej.

26.04.2011 r. – podpisanie Aneksu nr 2 do umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 2 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap I” Konsorcjum: Panem Stanisławem Brzęczkowskim Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. – Budownictwo Ogólne z Włocławka, Panem Tomaszem Paradowskim Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „HYDRO-SYSTEM” ze Szpetala Górnego. Aneks nr 2 objął swoim zakresem zmianę zakresu rzeczowego zamówienia oraz Przedmiaru Robót.

15.03.2011 r. – podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 2 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap I” Konsorcjum: Panem Stanisławem Brzęczkowskim Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. – Budownictwo Ogólne z Włocławka, Panem Tomaszem Paradowskim Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „HYDRO-SYSTEM” ze Szpetala Górnego. Aneks nr 1 objął swoim zakresem zmianę stawki podatku VAT.

15.03.2011 r. – podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 4 „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej” Konsorcjum: SEEN Technologie Sp. z o.o. z Warszawy, Megabit Sp. z o.o. z Warszawy. Aneks nr 1 objął swoim zakresem zmianę stawki podatku VAT.

15.03.2011 r. – podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Kontraktu nr 4 „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej” firmą Safege S.A. Oddział w Polsce. Aneks nr 1 objął swoim zakresem zmianę stawki podatku VAT.

01.03.2011 r. – podpisanie Aneksu nr 2 do umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 1 „Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków” Konsorcjum: Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. z Włocławka (Lider Konsorcjum), Hydrobudowa Polska S.A. z Wysogotowa, Molewski Sp. z o.o. z Chodcza, Contrast Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego. Aneks nr 2 objął swym zakresem wykonanie robót zamiennych oraz zmianę średnic materiałów.

30.12.2010 r. – podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 1 „Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków” Konsorcjum: Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. z Włocławka (Lider Konsorcjum), Hydrobudowa Polska S.A. z Wysogotowa, Molewski Sp. z o.o. z Chodcza, Contrast Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego. Aneks nr 1 objął swym zakresem zmianę producenta i typu następujących urządzeń: mieszadeł i biofiltra (system do biologicznej neutralizacji odorów).

05.11.2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 4 „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody ‘Krzywe Błota’ z systemem monitoringu sieci wodociągowej”. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: SEEN Technologie Sp. z o.o. w Warszawie i Megabit Sp. z o.o. w Warszawie.

30.09.2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Kontraktu nr 4 „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” z systemem monitoringu sieci wodociągowej”. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą usługi na Inżyniera Kontraktu została francuska firma Safege S.A. Oddział w Polsce

29.09.2010 r. – zakończenie Kontraktu nr 5 „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieciową z wykorzystaniem technologii GIS”

23.03.2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 1 „Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków” Konsorcjum: Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. z Włocławka (Lider Konsorcjum), Hydrobudowa Polska S.A. z Wysogotowa, Molewski Sp. z o.o. z Chodcza, Contrast Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego.
 
20.01.2010 r. – podpisanie w Toruniu umowy nr POIS.01.01.00-00-105/09-00 o dofinansowanie projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku
 
23.11.2009 r. – potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej Nr 81/2009 o przyznaniu dofinansowania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15. tys. RLM na realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”.
 
25.08.2009 r. – ostateczne zakończenie oceny merytorycznej II stopnia wniosku przez Grupę Roboczą
 
03.07.2009 r. – rozpoczęcie oceny merytorycznej II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap” przez Grupę Roboczą powołaną przez Instytucję Pośredniczącą (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).
 
19.06.2009 r. – utworzenie listy rankingowej projektów zgłoszonych do konkursu nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009 po ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia. Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap” został sklasyfikowany na 10. pozycji spośród 39. projektów rozpatrzonych pozytywnie w wyniku V naboru.
 
09.06.2009 r. – ostateczne zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia wniosku przez Instytucję Wdrażającą (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu).
 
30.04.2009 r. – złożenie wniosku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku o dofinansowanie projektu Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009).

drukuj (KALENDARIUM)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Marciniak
  • opublikował: Redaktor Naczelny BIP
    data publikacji: 2010-02-02 10:59
  • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-20 08:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10866
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-01 10:16:38