Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mpwik.wloclawek.pl

Treść strony

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

poszukuje pracownika na stanowisko

Inspektor ds. technicznych/Inspektor nadzoru

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne w kierunkach związanych z branżą sanitarną w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • dobra znajomość programów: MS Office, AutoCad, Norma,
 • znajomość przepisów prawnych, w szczególności: Ustawy Prawo budowlane; Rozporządzenia ws. sporządzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
 • prawo jazdy kat. B;
 • inne umiejętności: obsługa urządzeń biurowych – ksero, faks, skaner,
 • predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, zdolność planowania i organizowania pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Obowiązki:

 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem specyfikacji technicznych i przedmiarów robót,
 • sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych (w tym projektów i kosztorysów), w szczególności pod kątem kompletności i zgodności z umową, warunkami technicznymi, uzgodnieniami, itp.,
 • współudział w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych na uzyskanie środków zewnętrznych na prowadzone inwestycje,
 • opracowywanie okresowych i doraźnych informacji o stanie realizacji prowadzonych zadań na potrzeby monitorowania rzeczowego i technicznegorealizacji zadań;
 • udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych oraz odbiorach częściowych i końcowych,
 • sprawdzanie dokumentacji powykonawczych i odbiorowych na potrzeby przeprowadzania odbiorów zrealizowanych zadań,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie prowadzonych zadań,
 • współpraca z Inżynierem Kontraktu/ Inspektorem Nadzoru, biurami projektowymi, itp.
 • w przypadku posiadania uprawnień budowlanych w zakresie branży sanitarnej, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, w tym m.in. sprawowanie kontroli robót budowlanych w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązkami przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą Prawo Budowlane.

 

Zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul Toruńska 146, 87-800 Włocławek lub pocztą  e-mail sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl CV zawierającego imię i nazwisko, datę urodzenia, preferowane dane kontaktowe, a także informacje o  posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781, ze zm.).”

Jeśli chcesz, abyśmy wzięli pod uwagę Twoją aplikację również w przyszłych rekrutacjach, zamieść proszę w CV następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku na potrzeby przyszłych rekrutacji”. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i jej ewentualne niewyrażenie nie ma wpływu na obecnie prowadzoną rekrutację.

Prosimy o nie zamieszczenie zdjęć z wizerunkiem kandydata.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.  

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. we Włocławku, ul Toruńska 146, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Leszek Błaszczyński kontakt:  iod@wodociagi.wloclawek.pl lub na adres jak wyżej.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. we Włocławku będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (przetwarzanie szczególnych danych osobowych) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej;    Dz. U. z 2018 r. poz. 2369.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator nie udostępnia Państwa danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane maksymalnie przez okres 1 roku.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do: Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Musiał
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Łukasz Wudarczyk
  data publikacji: 2022-03-14 13:25
 • zmodyfikował: Łukasz Wudarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-09 14:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 63165
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-01 10:28:02